Úplata za vzdělávání a stravné

Úplata za vdělávání je ve školním roce 2023/2024 stanovena ve výši 677,- Kč/měsíc.

Dětem, které dosáhly pátého roku věku do 31.8.2023 včetně, se vzdělávání poskytuje bezúplatně.

Úplata za stravné je následující:

  • děti 2 – 6 leté celkem 50,- Kč/ den (přesnídávka 11,- Kč, oběd 28,- Kč, svačina 11,- Kč), 
  • děti 7 leté celkem 56,- Kč/ den (přesnídávka 13,- Kč, oběd 30,-  Kč, svačina 13,- Kč).

Termín zaplacení školného a stravného je nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce bezhotovostně na účet školy č. 115-7198240297/0100. Variabilní symbol platby je každému dítěti přidělen na začátku školního roku. Aktuální výše úhrady bude zákonným zástupcům sdělena na jimi uvedený email vždy prbní pátek v měsíci. Je možno požádat o inkasní způsob platby. Hotově vybíráme pouze ve výjimečných případech po domluvě s vedoucí školní jídelny. Stravné se platí zpětně za předchozí měsíc dle docházky dítěte. Školné se platí za aktuální měsíc.


Č.j.3/2023 Směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole od školního roku 2023/2024

  • Platnost: od 1.9.2023
  • Vydala: Ing. Lucie Turanová

1. Předmět úpravy

1.1 Ustanovení této směrnice vymezuje stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v Mateřské škole Pchery, okres Kladno, U Kostela 39, 273 08  Pchery, IČ 750 31 612. 

1.2 Směrnice upravuje úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v souladu s ustanovením §123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 214/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb.

1.3 Podle §123 školského zákona stanovuje výši úplaty ředitelka školy. Podmínky, splatnost úplaty, možnosti snížení úplaty či osvobození od úplaty a nejvyšší možnou výši úplaty upravuje vyhláška č. 214/2012 Sb. o předškolním vzdělávání. 

2. Plátci úplaty

2.1 Úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole hradí zákonný zástupce.

3. Výše a splatnost úplaty

3.1 Úplatu za celodenní provoz lze stanovit maximálně do výše 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů na dítě v mateřské škole v uplynulém kalendářním roce s výjimkou finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu.

3.2 Úplata se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti v tomtéž druhu provozu mateřské školy ve stejné měsíční výši. Od školního roku 2023/2024 je úplata ve výši 677,- Kč za měsíc.

3.3 V případě omezení provozu mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, bude stanovena výše úplaty poměrně k plné výši úplaty.

3.4 V případě přerušení provozu MŠ v období července a srpna bude úplata poměrně zkrácena tím způsobem, že bude uhrazena pouze částka za týdny, které bude MŠ v provozu. Zákonný zástupce dítěte, které v měsících červenci a srpnu do MŠ k prázdninovému provozu nenahlásí, bude od úplaty v těchto měsících osvobozen. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka školy na přístupném místě v MŠ a na webových stránkách nejméně 2 měsíce předem.

3.5 Vzdělávání v mateřské škole se poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

3.6 Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná nejpozději do 15. dne aktuálního kalendářního měsíce. Platba se provádí bezhotovostně na účet školy a to buď převodem, nebo inkasem. Rodiče svou volbu vyplní v přihlášce ke stravování. Ve výjimečných případech lze platit v hotovosti po domluvě s vedoucí školní jídelny.

3.7 V případě absence dítěte v mateřské škole se úplata nevrací.

3.8 Ředitelka školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole (školský zákon §35, odst. d) nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady.

4. Snížení nebo prominutí úplaty

4.1 Osvobozen od úplaty je:

  • zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek (§20 až 22 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdější předpisů),
  • zákonný zástupce dítěte, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo
  • fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče (§36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů),

pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce školy nejpozději do dne splatnosti úplaty. O prominutí úplaty rozhoduje ředitelka školy.

4.2 Zákonný zástupce musí o snížení nebo prominutí úplaty požádat sám. Ředitelka školy rozhoduje na základě jeho písemné žádosti.

Předchozí Směrnice o stanovení výše úplaty ze dne 10. 6. 2022 se tímto ruší.

V Pcherách, dne 8. 6. 2023