2.třída - Berušky

Ve třídě Berušek jsou nejčastěji děti čtyř až pěti leté, aktuálně i některé děti tříleté. Realizace vzdělávání probíhá díky dvěma třídním učitelkám, z nichž jedna působí jako logopedická asistentka. Dále s podporou asistentky pedagoga přiřazené k dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami. Logopedická asistentka zařazuje do vzdělávání logopedická cvičení k prevenci vzniku logopedických vad u dětí. Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí s ohledem na individuální vzdělávací potřeby, možnosti a pracovní tempo. Vzdělávání probíhá dle ŠVP s přizpůsobením se konkrétní situaci. Využíváme kooperativního a prožitkového učení hrou a činnostmi dětí, které jsou založené na přímých zážitcích dítěte, podporují dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcují radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové, získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti. Uplatňujeme situační učení, kdy vytváříme a využíváme situace poskytující dítěti praktické ukázky životních souvislostí tak, aby se naučily dovednostem a poznatkům v okamžiku, kdy je potřebují. Významnou roli hraje i využití spontánního sociálního učení, které je založené na principu nápodoby.

Vnitřní režim třídy:

Vnitřní režim třídy Berušky

6.30 – 8.00

příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, adaptace, volné hry

 8.00 - 8.25

komunitní kruh, ranní cvičení a pohybové aktivity

 8.25 – 8.45

osobní hygiena, přesnídávka

 8.45 - 9.20

řízené činnosti spojené s plněním školního vzdělávacího programu, volné hry dětí

9.20-11.30   

osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost, osobní hygiena

11.30 -12.05

oběd a osobní hygiena dětí, převlékání do pyžamek.

12.05 -14.10

spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku, poslech pohádek

14.10- 14.35

vstávání dětí, osobní hygiena, odpolední svačina

14.35 -16.30

volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy

 • Třídní učitelky: Lenka Svobodová, Ing. Lucie Turanová (ředitelka)
 • Logopedická asistentka: Ing. Lucie Turanová
 • Asistentka pedagoga: Věra Mannová

Pravidla třídy: 

 • Neděláme druhému to, co sami nemáme rádi.
 • Pomáháme si, jsme kamarádi.
 • Nekřičíme na kamaráda, přijdeme k němu blíž.
 • Naše ruce nám pomáhají, neubližují.
 • Uklízíme po sobě hračky, aby se nám tu líbilo.
 • Když si nevíme rady, umíme požádat o pomoc.
 • Úsměv každého potěší, nemračíme se.
 • Umíme poděkovat za pomoc.
 • Učíme se správně držet příbor.
 • Jíme čistě, nekřičíme při jídle.
 • Odpočíváme potichu, nerušíme kamarády.
 • Při chůzi po schodech v obou směrech se přidržujeme zábradlí.
 • Jsme šikovné děti, umíme se oblékat.
 • V mateřské škole neběháme, ale chodíme.
 • Druhé hezky pozdravíme, rozloučíme se.
 • Říkáme si pravdu, nelžeme.

třída Berušky