Kritéria pro přijímání dětí do MŠ

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.

Do mateřské školy přednostně přijímáme děti v následujícím pořadí:

  1. Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně pátého roku věku a děti s odloženou školní docházkou,
  2. Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku,
  3. Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku,

pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (Pchery, Pchery Theodor), a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

Bude-li volná kapacita v MŠ, může ředitelka přijmout i děti dvouleté, přednostně ze spádové oblasti, ale pouze v případě, že budou schopné účastnit se vzdělávání v mateřské škole.

Dále mohou být přijaty děti, které jsou z jiné spádové oblasti, též do naplnění kapacity mateřské školy.