Vnitřní řád školní jídelny

 • Č. j. 18/2022
 • Platnost a účinnost vnitřního řádu: od 1. 9. 2022
 • Vydala: Ing. Lucie Turanová

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, vydává ředitelka školy po projednání v pedagogické radě tento Vnitřní řád. Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

 1. PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ, PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ SE ZAMĚSTNANCI VE ŠKOL
 2. Práva a povinnosti dětí
  • Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo na přesnídávku, oběd a odpolední svačinu.
  • Dítě má právo na pitný režim (voda, čaje, ovocné šťávy, mléko). Dítě má možnost napít se v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně. Dítě vždy dostává čistý kelímek.
  • Dítě má právo odmítnout stravu.
  • Dítě má právo být respektováno (při volbě množství stravy).
  • Dítě má právo na kulturní prostředí při stolování.
  • Dítě má právo na porci odpovídající normativu dle věkových kategorií.
  • Dítě má právo na dostatek času na konzumaci stravy.
  • Dítě má povinnost dodržovat daná pravidla při stravování v MŠ a

Vnitřní řád školní jídelny, se kterým bylo přiměřeně svému věku seznámeno.

 • Dítě má povinnost dbát pokynů pedagogických pracovníků i ostatních pracovníků mateřské školy během stravování.
 • Dítě má povinnost šetrně zacházet s nádobím a ostatními předměty v prostoru jídelny MŠ.

1.2 Práva a povinnosti zákonných zástupců dětí

 • Zákonní zástupci mají právo na informaci o průběhu stravování dítěte v MŠ.
 • Zákonní zástupci mají právo vyjadřovat se k záležitostem týkajících se stravování dítěte v MŠ.
 • Zákonní zástupci mají povinnost informovat školu o zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte a jiných závažných skutečnostech, na které je nutno brát ohled ze zdravotního hlediska (např. alergie a jiné reakce dítěte na daný druh potraviny) a toto doložit lékařským potvrzením.
 • Zákonní zástupci mají povinnost řídit se Vnitřním řádem školní jídelny.
 • Zákonní zástupci mají povinnost řádně vyplnit přihlášku do školní jídelny.
 • Zákonní zástupci mají povinnost platit za odebranou stravu v daném termínu, a to do 15. dne následujícího kalendářního měsíce.
 • Zákonní zástupci dítěte jsou povinni oznámit předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li nepřítomnost předem známá, omluví dítě neprodleně. Děti omlouvají na tentýž den nejpozději do 8,00 hod., a to pomocí aplikace NAŠE MŠ, telefonicky na číslo 312 587 790 nebo osobně u třídní učitelky. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, pomocí aplikace NAŠE MŠ, telefonicky nebo osobně u třídní učitelky. Včas neodhlášené stravování propadá. Pokud tak rodiči nebude učiněno, je postupováno tak, jako kdyby dítě ten den v MŠ bylo přítomno. Vyzvednou-li si rodiče neplánovaně své dítě po obědě z MŠ a ráno nahlásili pí. učitelkám ve třídách, že bude spát, je mu počítána odpolední svačina, neboť ráno v 8 hodin je mu odpolední svačina nanormována.

1.3 Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci ve školní jídelně

 • Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy a dětmi, nepřímo i zákonnými zástupci dětí, musí vycházet ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti.
 • Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci dbají o dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace.
 1. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLNÍ JÍDELNY

2.1 Účastníci stravování

 • Školní jídelna zajišťuje stravování dětí v době jejich pobytu v mateřské škole a umožňuje stravování vlastních zaměstnanců školy.
 • Seznámení s jídelním lístkem je možné na nástěnce u školní jídelny, na stránkách školky www.mspchery.cz a v aplikaci NAŠE MŠ.

2.2 Provoz školní jídelny

 • Doba výdeje stravy: přesnídávka od 8.25 hodin, oběd od 11.25 hodin, odpolední svačina od 14.15 hodin.
 • Stravování zaměstnanců se řídí Vyhláškou č. 84/2005 Sb. o nákladech na stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky.
 • Vydávaná strava je určena ke konzumaci v prostorách školní jídelny. Pokud si zaměstnanec přeje oběd odnést domů, sám si přesune jídlo do svého jídlonosiče v prostorách jídelny po tom, co mu bylo kuchařkami vydáno na talíři.
 • Za čistotu stolů během výdejní doby odpovídá personál, který má v té době směnu.  Dopoledne většinou pomocná kuchařka, v poledne pomocná kuchařka a učitelky, odpoledne školnice nebo uklízečka.  Mimořádný úklid během výdejní doby (rozbité nádobí, rozlitý čaj...) zajišťuje výše uvedený personál.

2.3 Platby stravného

 • Úplata za stravování (stravné) dítěte v MŠ je platba, která je pro zákonné zástupce povinná a je nedílnou součástí rozpočtu MŠ. Opakované neuhrazení stravného v mateřské škole je považováno za závažné porušení Školního řádu a Vnitřního řádu školní jídelny a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).
 • Úhrada stravného probíhá:
 • bezhotovostním převodem na účet školy č. 115-7198240297/0100, vedený u Komerční banky, a.s.,
 • inkasem po předložení písemného souhlasu zákonného zástupce s inkasem (stačí potvrzení z internetového bankovnictví),
 • hotově – pouze ve výjimečných případech po domluvě s vedoucí školní jídelny.
 • Variabilní symbol platby je každému dítěti přidělen při přihlášení ke stravování v mateřské škole (vyplnění přihlášky ke stravování). Aktuální výše úhrady včetně platebních údajů je zákonným zástupcům zasílána na jimi uvedený email vždy začátkem měsíce. Stravné se platí zpětně za předchozí měsíc dle docházky dítěte. Úhrada je splatná nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce.

FINANČNÍ NORMATIV

FINANČNÍ NORMATIV
  2-6 leté děti 7 leté děti zaměstnanci
přesnídávka 11,- Kč 13,- Kč -
oběd 28,- Kč 30,- Kč 45,- Kč (z toho 14,- Kč oběd z FKSP)
svačina 11,- Kč 13,- Kč -

 

 1. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

3.1 Bezpečnost a ochrana zdraví dětí

 • Děti jsou povinny chránit své zdraví i zdraví ostatních.
 • Děti jsou povinny řídit se pokyny pedagogických i ostatních pracovníků školy.
 • Do prostoru školní jídelny nemají přístup osoby, které se nestravují.
 • Bezpečnost zajišťuje vždy učitelka.
 • Každý pracovník školy i ŠJ je povinen hlásit vedení školy (vedoucí ŠJ, ředitelce školy) veškeré závady na zařízení (osobně, prostřednictvím sešitu závad, který je uložen u školnice).

3.2 Postup pro informování úrazu

 • Dítě hlásí každý úraz, poranění či nehodu ve školní jídelně pedagogickému dohledu či jinému pracovníkovi školy.
 • Každý pracovník školy, který je informován o úrazu dítěte, je povinen zajistit první pomoc a neprodleně to oznámit zákonnému zástupci dítěte a vedení školy. Je povolán zákonný zástupce, aby zajistil případný transport za ošetřením dítěte.

3.3 Prevence sociálně-patologických jevů, prevence a řešení šikany ve škole

 • Každý pedagogický pracovník důsledně řeší a oznamuje vedení školy jakékoli náznaky projevu násilí, šikany a rasismu.
 1. PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLNÍ JÍDELNY
 • Strávníci mají právo užívat zařízení školní jídelny.
 • Udržují v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení školní jídelny, dbají na čistotu.
 • Za škodu na majetku ŠJ způsobenou úmyslně nebo z nedbalosti bude vyžadována odpovídající náhrada od strávníka nebo od zákonného zástupce dítěte.
 1. POUČENÍ O POVINNOSTI DODRŽOVAT VNITŘNÍ ŘÁD (§ 22 odst. 1 písm. b), § 30 odst. 3 školského zákona)

Zaměstnanci mateřské školy, zákonní zástupci dětí a jimi pověřené osoby a děti, které plní předškolní vzdělávání v Mateřské škole Pchery, okres Kladno mají povinnost dodržovat tento Vnitřní řád školní jídelny.

Vnitřní řád školní jídelny je zveřejněn na přístupném místě v MŠ a prokazatelným způsobem s ním byli seznámeni všichni zaměstnanci školy. MŠ informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí. S vybranými částmi řádu učitelky seznámí děti, forma seznámení musí odpovídat jejich věku a rozumových schopnostem.

Vnitřní řád školní jídelny byl projednán Pedagogickou radou dne 15. 8. 2022.

Vnitřní řád školní jídelny nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 9. 2022.