Obsah

 

Č.j. 6/2023

Platnost a účinnost školního řádu: od 1. 9. 2023

Vydala: Ing. Lucie Turanová

 

ŠKOLNÍ ŘÁD

 

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, vydává ředitelka školy po projednání v pedagogické radě tento Školní řád.

 

Obsah školního řádu

 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole
  1. Práva dítěte
  2. Povinnosti dítěte
  3. Práva zákonných zástupců
  4. Povinnosti zákonných zástupců
   1. Povinnosti zákonných zástupců týkající se povinného předškolního vzdělávání dětí
   2. Povinnosti zákonných zástupců týkající se platby v MŠ
  5. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole
 2. Provoz a vnitřní režim školy
  1. Organizace vzdělávání
   1. Povinné předškolní vzdělávání
   2. Individuální vzdělávání
   3. Ukončení docházky dítěte do MŠ
   4. Distanční vzdělávání
  2. Organizace stravování dětí
  3. Přerušení nebo omezení provozu MŠ
   1. Provoz mateřské školy v měsíci červenci a srpnu
  4. Dohled nad dětmi
 3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
  1. Podmínky bezpečnosti a zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání
   1. Pobyt dětí v přírodě
   2. Sportovní činnosti a pohybové aktivity
   3. Pracovní a výtvarné činnosti
  2. Podmínky zajištění ochrany dětí před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
 4. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí
 5. Poučení o povinnosti dodržovat Školní řád 

 

 

 

1Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

 

1.1 Práva dítěte:

 

Dítě má právo na kvalitní předškolní vzdělání v rozsahu poskytovaném mateřskou školou podle jeho schopností a na podporu rozvoje jeho osobnosti.

 

Dítě má právo na bezpečnost a ochranu zdraví během všech činností školy.

Dítě má právo na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při jeho pobytu v mateřské škole.

Dítě má právo zúčastnit se všech aktivit MŠ v čase docházky, ke které bylo přijato, pokud to dovolí jeho zdravotní stav.

Dítě má právo při nástupu do mateřské školy na individuálně přizpůsobený adaptační režim (zákonní zástupci dítěte dohodnou s ředitelkou školy a učitelkami nejvhodnější postup).

Dítě má právo na poskytování podpůrných opatření 1. – 5. stupně, vyžaduje-li to situace.

Práva dítěte jsou ukotvena i v Úmluvě o právech dítěte, která byla přijata dne 20. 11. 1989 Valným shromážděním OSN a kterou se řídíme. Úmluva je přílohou k tomuto školnímu řádu.

V případech vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním se řídíme materiálem MŠMT č.j. 27607/2009-60, Metodickým doporučením k zabezpečení rovných příležitostí ve vzdělávání, dětí, žáků a žákyň se sociálním znevýhodněním.

1.2 Povinnosti dítěte:

Dítě má povinnost dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ, plnit pokyny zaměstnanců školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž bylo seznámeno.

Základní pravidla soužití v mateřské škole:

 • poslechnout pokynů učitelky,
 • dodržovat zásady slušného chování při všech činnostech,
 • vzájemně si pomáhat a neubližovat si, k ostatním se chovat ohleduplně, respektovat přání a potřeby druhých,
 • oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv násilí – tělesné i duševní, a jednání odlišné od dohodnutých pravidel,
 • šetrně zacházet s hračkami a učebními pomůckami,
 • dodržovat osobní hygienu, neznečišťovat své okolí,
 • po školce neběhat, neskákat, při pohybu po schodišti chodit pomalu a přidržovat se zábradlí,
 • oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv přání, potřebu,
 • při pobytu venku nevbíhat do vozovky, nic nesbírat, nic neochutnávat a nedávat do úst, nehladit si zvířata, nelézt na stromy, na hřišti používat herní prvky pouze dovoleným způsobem.

Dítě s povinnou předškolní docházkou má povinnost řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat.

1.3 Práva zákonných zástupců:

Zákonný zástupce má právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.

Zákonný zástupce má právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dítěte, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost.

Zákonný zástupce má právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání jejich dítěte.

Zákonný zástupce má právo na korektní jednání a chování ze strany všech zaměstnanců školy.

Zákonný zástupce má právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života.

Zákonný zástupce má právo konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkami školy.

Zákonný zástupce má právo spolurozhodovat při plánování programu mateřské školy, při řešení vzniklých problémů.

Zákonný zástupce dítěte má právo přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího programu školy.

Zákonný zástupce má právo projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy.

1.4 Povinnosti zákonných zástupců:

Zákonní zástupci dítěte jsou povinni oznámit předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li nepřítomnost předem známá, omluví dítě neprodleně. Děti omlouvají na tentýž den nejpozději do 8,00 hod., a to pomocí aplikace NAŠE MŠ, telefonicky na číslo 312 587 790 nebo osobně. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, pomocí aplikace NAŠE MŠ, telefonicky nebo osobně. Nepřítomnost se omlouvá včetně jejího důvodu a doby trvání.

Zákonný zástupce má povinnost zúčastnit se projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte na vyzvání ředitelky školy.

Rodičovská odpovědnost náleží rodičům i při pobytu dítěte ve škole, mají povinnost se školou spolupracovat a řešit případné problémy, které se v průběhu vzdělávání vyskytnou.

Zákonný zástupce má povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

Zákonní zástupci dítěte jsou odpovědni za to, že přivádějí do MŠ dítě zdravé.

Zákonní zástupci dítěte oznámí ihned infekční onemocnění dítěte.

Zákonný zástupce má povinnost oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte, a změny v těchto údajích.

Zákonný zástupce má povinnost plnit pokyny pedagogických pracovnic školy vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem školní jídelny.

Zákonný zástupce má povinnost řídit se školním řádem a vnitřním řádem školní jídelny a respektovat další vnitřní předpisy školy.

Zákonní zástupci dítěte mají povinnost neprodleně každou změnu související s dítětem sdělit učitelce (změny bydliště, telefony, změna zdravotní pojišťovny,..).

Zákonný zástupce má povinnost provádět úplatu za předškolní vzdělávání a za stravné dle daných pravidel.

1.4.1 Povinnosti zákonných zástupců týkající se povinného předškolního vzdělávání dětí

Zákonní zástupci dítěte jsou povinni přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Nepřihlásí-li dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle §182a školského zákona.

Zákonní zástupci jsou povinni zajistit, aby dítě s povinným předškolním vzděláváním docházelo řádně do školy. Zanedbají-li péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte, dopustí se tím přestupku podle §182a školského zákona.

Zákonní zástupci jsou povinni dokládat důvody nepřítomnosti dítěte s povinnou předškolní docházkou písemně do omluvného listu nebo pomocí aplikace NAŠE MŠ nejpozději do 3 kalendářních dnů.

Třídní učitelky evidují docházku dětí s povinnou předškolní docházkou. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informují ředitelku školy, která poskytnuté informace vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost. Ředitelka školy je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte. Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitelka školy pohovorem, na který je zákonný zástupce písemně pozván. Při pokračující absenci ředitelka školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí a Policii ČR.

1.4.2 Povinnosti zákonných zástupců týkající se platby v MŠ

Úplata za předškolní vzdělávání: je stanovena Směrnicí o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání a je umístěna pod nástěnkou školní jídelny u vchodu do kuchyně a na webových stránkách www.mspchery.cz.

Úplata za stravování dětí: výše stravného je stanovena ve Vnitřním řádu školní jídelny, který je zveřejněn v deskách pod nástěnkou školní jídelny u vchodu do kuchyně a na webových stránkách www.mspchery.cz.

Způsob platby:

Úplata za předškolní vzdělávání (školné) a stravování (stravné) dítěte v MŠ jsou platby, které jsou pro zákonné zástupce povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu MŠ. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení Školního řádu a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).

Úhrada stravného a školného probíhá:

 • bezhotovostním převodem na účet školy č. 115-7198240297/0100, vedený u Komerční banky, a.s.,
 • inkasem (rodič vyplní souhlas na přihlášce ke stravování),
 • hotově – pouze ve výjimečných případech po domluvě s vedoucí školní jídelny.

Variabilní symbol platby je každému dítěti přidělen při přihlášení ke stravování v mateřské škole. Aktuální výše úhrady včetně platebních údajů je zákonným zástupcům zasílána na jimi uvedený email. Stravné se platí zpětně za předchozí měsíc dle docházky dítěte, školné se platí za aktuální měsíc. Obě částky jsou sečtené v jedné platbě.  Úhrada je splatná nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce.

Vzdělání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje pod ni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

 

1.5 Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy a dětmi, nepřímo i zákonnými zástupci dětí, musí vycházet ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech účastníků vzdělávání.

Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci dbají o dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace.

Stížnosti týkající se výchovy a vzdělávání dětí řeší zákonní zástupci s třídní učitelkou, pokud nedojde k vyřešení problému, obrátí se na ředitelku školy.

Konzultace rodičů s pedagogickými pracovníky a ředitelkou školy probíhají po předchozí domluvě.

 

2Provoz a vnitřní režim školy

 

Mateřská škola Pchery poskytuje předškolní vzdělávání na adrese: U Kostela 39, Pchery, 273 08.

Provoz MŠ je celodenní od 6:30 do 16:30 hodin.

Děti obvykle přicházejí do MŠ do 8.00 hod., jinak ve výjimečných případech po dohodě s učitelkou podle aktuální potřeby rodičů.

Budova se v 8.00 hod. uzamyká a otvírá se v 12:15 hod., kdy je možné vyzvednout si děti po obědě. Budova se opět uzamyká v 12:30 hod. a odpoledne v 14:40 hod. se otvírá. Děti odpoledne vyzvedávejte včas, abyste z budovy MŠ odcházeli nejpozději v 16,30 hod. Vchod do budovy je zabezpečen monitorovacím zařízením.

V případě, že si do uplynutí doby provozu MŠ zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba dítě nevyzvedne, kontaktuje učitelka mateřské školy telefonicky zákonné zástupce nebo jimi pověřenou osobu a nadále vykonává nad dítětem dohled. Učitelka s dítětem mateřskou školu neopustí. A to do té doby, dokud dítě nepředá zákonnému zástupci nebo jemu pověřené osobě. Pokud se učitelce nepodaří kontaktovat žádnou výše uvedenou osobu, je oprávněna kontaktovat orgán sociálně-právní ochrany dítěte (OSPOD).

Vstup cizím osobám, které nejsou zákonnými zástupci dětí nebo jimi pověřenými osobami k vyzvedávání dětí, je do budovy mateřské školy zakázán. Povolen může být po předchozím souhlasu ředitelky školy v odůvodněných případech. Vstup mají povolen zaměstnanci školy, zástupci zřizovatele, správních a kontrolních orgánů a záchranných složek.

Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatnách dětí, na webových stránkách školy www.mspchery.cz a v aplikaci NAŠE MŠ. Aplikace          NAŠE MŠ slouží mj. ke komunikaci rodičů a MŠ či pohodlnému omlouvání dětí. Přihlašovací údaje a návod na instalaci dostávají rodiče vždy na začátku školního roku. Správu aplikace zajišťuje paní ředitelka. Doporučujeme zákonným zástupcům pravidelně tato místa sledovat.

Mateřská škola má tři třídy. Každá třída se naplňuje maximálně do počtu 26 dětí, a to díky zřizovatelem udělené výjimce. Do třídy se snažíme zařazovat děti přibližně stejného věku, ale i dle aktuálních potřeb. Počet dětí ve třídách musí být snížen podle platných právních předpisů v případě, že se ve třídě vzdělávají děti se speciálními vzdělávacími potřebami a děti dvouleté.

2.1 Organizace vzdělávání

Zahájení provozu MŠ: ve třídě Motýlků – všechny děti se zde postupně scházejí do 7:00 hodin, poté postupně přecházejí s učitelkami do svých tříd.

Ukončení provozu v MŠ: ve třídě Motýlků – jsou děti ze všech tříd od 15:40 hod., odtud se z ní postupně rozcházejí domů.

třída Motýlci

6.30 – 8.00

příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, adaptace, volné hry

 8.00 - 8.20

komunitní kruh, ranní cvičení a pohybové aktivity

 8.20 – 8.40

osobní hygiena, přesnídávka

 8.40 - 9.10

řízené činnosti spojené s plněním školního vzdělávacího programu, volné hry dětí

9.10-11.25   

příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost, osobní hygiena

11.25-12.00

oběd a osobní hygiena dětí, převlékání do pyžamek

12.00-14.05

spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku, poslech pohádek

14.05-14.30

vstávání a převlékání dětí, osobní hygiena, odpolední svačina

14.30-16.30

volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy

 

třída Berušky

6.30 – 8.00

příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, adaptace, volné hry

 8.00 - 8.25

komunitní kruh, ranní cvičení a pohybové aktivity

 8.25 – 8.45

osobní hygiena, přesnídávka

 8.45 - 9.20

řízené činnosti spojené s plněním školního vzdělávacího programu, volné hry dětí

9.20 - 11.30   

osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost, osobní hygiena.

11.30 -12.05

oběd a osobní hygiena dětí, převlékání do pyžamek

12.05 -14.10

spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku, poslech pohádek

14.10- 14.35

vstávání dětí, osobní hygiena, odpolední svačina

14.35 -16.30

volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy

 

třída Žabičky

6.30 – 8.00

příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, adaptace, volné hry

 8.00 - 8.30

komunitní kruh, ranní cvičení a pohybové aktivity

 8.30 – 8.50

osobní hygiena, přesnídávka

 8.50 - 9.25

řízené činnosti spojené s plněním školního vzdělávacího programu, předškolní příprava

9.25-11.35   

osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost, osobní hygiena

11.35 -12.10

oběd a osobní hygiena dětí, převlékání do pyžamek

12.10 -14.10

spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku, poslech pohádek

14.15- 14.40

vstávání dětí, osobní hygiena, odpolední svačina

14.40 -16.30

volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy

 

Časové údaje jsou orientační, v průběhu dne je možno přizpůsobit organizaci činnosti dětí jejich potřebám  a aktuální situaci. Stanovený základní režim může být upraven v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu, pořádání výletů, exkurzí, návštěv kulturních zařízení, besídek, dětských dnů a podobných akcí.

2.1.1 Povinné předškolního vzdělávání

Dítě s trvalým pobytem v obci Pchery, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole – Mateřské škole Pchery, okres Kladno, pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu.

Povinné předškolní vzdělávání probíhá formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech vždy na 4 hodiny denně. Povinné předškolní vzdělávání začíná v 8.00 a končí v 12.00 hodin. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních školách.

2.1.2 Individuální vzdělávání dítěte

Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno.

Zákonný zástupce je povinen oznámit tuto skutečnost ředitelce mateřské školy nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat: a) jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte, b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,

c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

 

Ředitelka mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, v nichž má být dítě vzděláváno. Mateřská škola ověří u dítěte úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání. Ověření bude probíhat pod vedením třídní učitelky. Termín ověření je stanoven vždy na pondělí v posledním týdnu v listopadu, náhradní termín je stanoven na pondělí v druhém týdnu v prosinci aktuálního školního roku. Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření.

Ředitelka mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu.

2.1.3 Ukončení docházky dítěte do MŠ

Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte, jestliže:

 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady,
 • se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,
 • zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy (nedodržuje Školní řád a to např. i tím, že vodí do MŠ opakovaně nemocné dítě),
 • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení.

 

2.1.4. Distanční vzdělávání

Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná přítomnost většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání v mateřské škole povinné, poskytuje škola dotčeným dětem vzdělávání distančním způsobem, a to podle Školního vzdělávacího programu v míře odpovídajícím okolnostem. Pro děti s povinným předškolním vzděláváním je vzdělávání distančním způsobem povinné.

Třídní učitelky budou pravidelně každý týden zasílat rodičům na jimi uvedenou e-mailovou adresu vzdělávací nabídku dle Třídního vzdělávacího programu, a to včetně materiálů k vytisknutí (pracovních listů). Pokud nemají zákonní zástupci možnost tisku, po domluvě si budou moci materiály vyzvednout v mateřské škole. Vždy v jeden domluvený den v týdnu se učitelka spojí se skupinou maximálně pěti dětí prostřednictvím programu Google Meets a bude s nimi komunikovat online na dané téma dle Třídního vzdělávacího programu. Těm, kteří nemají doma žádné vhodné zařízení k online komunikaci, může mateřská škola zapůjčit tablet (k dispozici je 10 kusů). Nemají-li zákonní zástupci možnost připojení k internetu, budou si vyzvedávat materiály pouze v tištěné podobě v mateřské škole.

Učitelky si následně ověří získané znalosti a dovednosti dětí na základě vypracovaných a e-mailem zaslaných/donesených pracovních listů a na základě online komunikace s dětmi. Termín ověření bude probíhat po domluvě s učitelkou.

Omlouvání nepřítomnosti při distančním vzdělávání bude probíhat obvyklým způsobem, jako při běžném vzdělávání. Tedy písemně v aplikaci NAŠE MŠ nebo do Omluvného listu nejpozději do 3 kalendářních dnů.

2.2 Organizace stravování dětí

 

Podmínky stravování dětí včetně ceny stravného jsou stanoveny ve Vnitřním řádu školní jídelny, který je zveřejněn pod nástěnkou školní jídelny u vstupu do kuchyně a na webových stánkách školy www.mspchery.cz.

Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

Rámcový režim dne je postaven na stabilním časovém rozpětí jídel v tříhodinovém intervalu.

Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo na přesnídávku, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel zajišťuje jídelna pitný režim (čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, vodu, mléko). Děti mají možnost napít se v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně. Děti vždy dostávají čistý kelímek!

Odhlašování dětí a s tím spojené stravování se provádí den předem nebo v daný den do 8.00 hodin. Včas neodhlášené stravování propadá.

Podávání stravy dětem probíhá v těchto časech: přesnídávky od 08.25, obědy od 11.25, odpolední svačiny od 14.15 hodin.

2.3 Přerušení nebo omezení provozu MŠ

Provoz MŠ lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka MŠ po projednání se zřizovatelem. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka MŠ na přístupném místě ve škole nejméně 2 měsíce předem.

Provoz MŠ lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než v měsíci červenci a srpnu. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka MŠ na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

2.3.1 Provoz mateřské školy v měsíci červenci a srpnu

 

O hlavních prázdninách  je provoz  MŠ omezen nebo přerušen. Přerušený provoz je zpravidla 4 týdny. Omezený provoz na dva týdny zajišťuje naše mateřská škola pro naše děti a děti z Mateřské školy Vinařice. Naše děti pak mohou využít další dva týdny omezeného provozu v Mateřské škole Vinařice.

 

Kdo z rodičů bude mít o docházku dítěte do mateřské školy během omezeného prázdninového provozu zájem, provede závazné přihlášení do konce měsíce dubna a během měsíce května zaplatí předpis školného a stravného v MŠ Vinařice v hotovosti.

 

2.4 Dohled nad dětmi

Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je učitelka mateřské školy převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je učitelka mateřské školy předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitelka MŠ počet učitelek tak, aby na jednu učitelku připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd, nebo 12 dětí ve třídě, kde jsou přítomny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními 2. až 5. stupně nebo děti mladší 3 roky. Výjimečně může ředitelka zvýšit počty dětí z běžných tříd nejvýše o 8, ze tříd s dětmi mladšími 3 let a dětmi se SVP nejvýše o 11.

Při zajišťování výletů, plavání a podobných akcí pro děti určí ředitelka MŠ počet učitelek tak, aby byla zajištěna výchova a vzdělávání dětí, včetně dětí se zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.

Dohled může zajišťovat pedagogický pracovník nebo ve výjimečných případech jiný zletilý zaměstnanec školy, který byl o výkonu dohledu řádně poučen.

 

 1. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

 1. Podmínky bezpečnosti a zdraví dětí

 

Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytuje jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Učitelky pravidelně děti poučují o bezpečnosti a ochraně zdraví při všech činnostech v mateřské škole i mimo mateřskou školu jim srozumitelným způsobem a zaznamenávají toto poučení do třídních knih.

Pracovníci školy jsou povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj. Zaměstnanci školy jsou pravidelně proškolováni v otázkách bezpečnosti a předcházení úrazu. Učitelé jsou povinni dbát, aby děti do MŠ nenosily nebezpečné ozdoby ve vlasech, na rukou a oděvu, které by mohly zapříčinit úraz dětí. Aby děti dodržovaly dohodnutá pravidla soužití.

Za bezpečnost a ochranu dětí v době výchovně vzdělávací činnosti odpovídají učitelky mateřské školy. Učitelky nesmí vykonávat jiné činnosti, které by je odváděly od přímé výchovně vzdělávací činnosti ani administrativní práce, nesmí se vzdalovat z místa, kde svěřené děti pobývají, nenechávají je bez dohledu. V případě nezbytné nutnosti vzdálit se je učitelka povinna zajistit dohled nad dětmi jinou učitelkou školy. Ve výjimečných případech jinou zletilou osobou v zaměstnaneckém poměru v MŠ.

Pro zajištění prevence šíření infekčních onemocnění a ochranu zdraví dětí jsou učitelky mateřské školy povinny neprodleně informovat telefonicky zákonného zástupce dítěte a ředitelku školy v případě teploty vyšší než 37°C, průjmovitém stavu či zvracení, kožních výskytech (ekzémy, otoky apod.), výskytu vší a hnid. Dítě, které vykazuje známky akutního onemocnění má škola povinnost oddělit od ostatních dětí a zajistit pro něj dohled zletilé fyzické osoby v zaměstnaneckém poměru v MŠ.

Infekčním onemocněním je předcházeno i pravidelným úklidem a desinfekcí ploch (kliky u dveří, splachovadla WC atd.), praním lůžkovin a ručníků, desinfekcí prostor MŠ a hraček, dodržováním přísných hygienických pravidel ve školní jídelně. Podrobná pravidla jsou ukotvena v Provozním řádu mateřské školy a v tzv. HACCP. Oba dokumenty jsou k dispozici u ředitelky MŠ.

V případě školního úrazu je učitelka povinna zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následné lékařské vyšetření či ošetření. Zákonní zástupci jsou bezodkladně vyrozuměni. Učitelka je rovněž zodpovědná za ohlášení úrazu ředitelce školy a zapsání do Knihy úrazů v ředitelně.

 

Lékárnička pro první pomoc je umístěna na chodbě vpravo v přízemí budovy, kontakty pro poskytnutí první pomoci jsou na nástěnkách ve vestibulu a u pevné telefonní linky. Pevná telefonní linka je hned pod nástěnkou školní jídelny.

Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytovat první pomoc při jakémkoliv úraze, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc (linka 155), v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitelku školy a zákonné zástupce dítěte.

Ředitelka školy zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně odstraněny příčiny úrazu.

Zákonní zástupci a jimi pověřené osoby dbají na bezpečnost, pořádek a klid ve všech prostorách školy, nenechávají své děti pobíhat po schodech, lézt po nábytku, zábradlí nebo se po zábradlí klouzat a chovat se nebezpečně.

Dětem není dovoleno nosit do MŠ předměty a látky ohrožující jejich bezpečnost a zdraví. Děti Nepřípustné jsou i předměty propagující násilí jako (nože, meče, pistole apod.). Děti mají zakázáno používat v MŠ donesené mobilní telefony nebo jiná elektronická zařízení, s výjimkou jejich používání v nezbytném rozsahu ze zdravotních důvodů. Nedoporučujeme nosit ani jiné cennosti (zlaté řetízky, drahé hračky apod.) a další věci, které přímo nesouvisejí se vzděláváním dítěte. V opačném případě nenese škola žádnou odpovědnost za jejich ztrátu či poškození.

 

V celém objektu mateřské školy a na jeho přilehlých pozemcích (okolí budovy, na parkovišti, na školní zahradě) je přísně zakázáno kouření, včetně elektronických cigaret, požívání alkoholu, omamných látek a jakákoli propagace těchto prostředků a vnášení zbraní (nože, střelné zbraně apod.).

 

Všechny děti v MŠ jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích organizovaných mateřskou školou.

Při přesunech dětí v útvaru při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích se pedagogický dohled řídí pravidly silničního provozu, zejména kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po pravé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při pravém okraji vozovky. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou. Chodci musí být vybaveni reflexními prvky.

Podmínky zajištění BOZ v tělocvičně, na školním pozemku při akcích konaných mimo školu jsou stanoveny v jednotlivých provozních řádech a směrnicích školy.

3.1.1 Pobyt dětí v přírodě

Využívají se pouze známá bezpečná místa, učitelky dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství.

Učitelky před pobytem dětí zkontrolují prostor a odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, ostré velké kameny apod.).

3.1.2 Sportovní činnosti a pohybové aktivity

Před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v tělocvičně mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují učitelky školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost.

Učitelky dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí

3.1.3 Pracovní a výtvarné činnosti

Při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje (např. nůžky, nože, kladívka apod.), vykonávají děti práci s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem učitelky mateřské školy, nástroje jsou zvlášť upravené (nůžky nesmí mít ostré hroty apod.).

3.2 Podmínky zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

Se sociálně patologickými jevy jako je týrání, šikana, drogy, nesnášenlivost a v poslední době i stále častěji se projevující netolismus a násilí ve školním prostředí, se mohou setkat děti již v předškolním věku. Proto začínáme s primární prevencí se začátkem docházky do mateřské školy. Potřebné informace si děti osvojují formou přiměřenou jejich věku a schopnostem. Výskyt rizikového chování minimalizujeme:

 • vytvářením pozitivní motivace pro činnosti,
 • vytvořením a upevněním pravidel společného soužití,
 • vedením k výchově ke zdravému životnímu stylu,
 • vytvářením nestresujícího prostředí,
 • nabídkou adaptačního programu,
 • dáváme možnost samostatného rozhodování,
 • učíme děti odmítnout a požádat o pomoc,
 • prostřednictvím prožitkového učení učíme děti rozhodovat se a volit z více možností,
 • dostatečně pestrou a širokou nabídkou činností a aktivit,
 • vnímavostí a empatií k potřebám jednotlivých dětí,
 • vytvářením prosociálních postojů – tolerance, respekt, sociální citlivost vůči postiženým lidem, jiným národům i etnickým menšinám či dětem ze sociálně slabých rodin,
 • spoluprací s rodiči a se školskými poradenskými zařízeními.

 

Do pedagogické práce zařazujeme činnosti působící v oblasti prevence sociálně patologických jevů, které se přirozeně prolínají celým výchovně vzdělávacím procesem.

Jedná se zejména o činnosti na témata: pravidla společného soužití, školka bez šikany, správná výživa, co je zdraví a hygiena, co nám škodí (např. kouření, alkohol, drogy, gamblerství, netolismus), rodinné vztahy, násilí, komu můžeme svěřit své trápení, nebezpečné situace (hrozící nebezpečí od některých lidí), prázdninová nebezpečí.

V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí učitelé mateřské školy monitoring vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.

Děti jsou chráněny učitelkami v rámci ochrany zdraví dětí před sociálně patologickými jevy.

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a učitelkami a mezi učitelkami a zákonnými zástupci dětí.

 

 1. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

 

V mateřské škole platí zákaz poškozování a ničení majetku.

Po dobu pobytu dítěte a v průběhu vzdělávání dětí v MŠ dbají učitelky na to, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími pomůckami a nepoškozovaly ostatní majetek školy.

 

 1. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád (§ 22 odst. 1 písm. b), § 30 odst. 3 školského zákona)

 

Zaměstnanci mateřské školy, zákonní zástupci dětí a jimi pověřené osoby a děti, které plní předškolní vzdělávání v Mateřské škole Pchery, okres Kladno mají povinnost dodržovat tento Školní řád.

 

Školní řád je zveřejněn na přístupném místě v MŠ a prokazatelným způsobem s ním byli seznámeni všichni zaměstnanci školy. MŠ informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí. S vybranými částmi Školního řádu učitelky seznámí děti, forma seznámení musí odpovídat jejich věku a rozumových schopnostem.

 

Školní řád byl projednán Pedagogickou radou dne 28. 8. 2023.

Školní řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 9. 2023.

 

Změny školního řádu lze navrhovat průběžně s ohledem na naléhavost situace. Všechny změny ve školním řádu podléhají projednání v pedagogické radě a schválení ředitelkou školy.

Předchozí Školní řád ze dne 1. 9. 2021 se tímto ruší.

 

 

                                    

 Ing. Lucie Turanová

     ředitelka školy