Obsah

Informace k zápisu na školní rok 2020 – 2021 do Mateřské školy Pchery

 

1. Zápis k předškolnímu vzdělávání se uskuteční v termínu od  2. května do 16. května 2020, bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole – viz přiložený dokument od ministra školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 3. 4. 2020 „Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021“.

 

2. Způsob podání žádostí o přijetí:

a) Pomocí elektronického předzápisu (preferujeme) - odkaz na předzápis pomocí webové aplikace

          https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/pchery

Žadatel se zaregistruje (podrobný popis k registraci je k dispozici zde) a vyplní žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Po odeslání žádosti vás program navede na tisk vyplněné žádosti a čestného prohlášení k očkování.  Tyto dokumenty vytisknete, podepíšete a spolu s kopií rodného listu a očkovacího průkazu dítěte doručíte do MŠ jedním z níže určených způsobů.

NEBO

b) Stažením žádosti k předškolnímu vzdělávání a čestného prohlášení k očkování z webových stránek školy. Tyto dokumenty vyplníte, podepíšete a spolu s kopií rodného listu a očkovacího průkazu dítěte doručíte do MŠ jedním z níže určených způsobů.

Doručení žádosti a dalších dokumentů do MŠ musí proběhnout v termínech zápisu, tedy od 2. května do 16. května 2020, a to těmito způsoby:

  1. poštou nebo do poštovní schránky na vchodu do školy na adrese Mateřská škola Pchery, U Kostela 39, 273 08 Pchery,
  2. do datové schránky školy „mnfkwxf“,
  3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem: mspchery@mspchery (nelze jen poslat prostý e-mail!),
  4. ve výjimečných případech osobním podáním v MŠ – je nutné se objednat se předem na konkrétní čas na dny 11. nebo 12. 5. 2020, a to telefonicky na čísle 312 587 790.

 

3. Každému zapsanému dítěti bude přiděleno registrační číslo, pod kterým budou po uzavření zápisu zveřejněny přijaté děti.

 

4. Kritéria pro přijetí jsou dle platných právních předpisů následující:

Do mateřské školy přednostně přijímáme děti, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku v následujícím pořadí:

   1. děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně pátého roku věku a děti s odloženou školní docházkou,

   2. děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku,

   3. děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku.

Bude-li volná kapacita v MŠ, může ředitelka přijmout i děti dvouleté, přednostně ze spádové oblasti, ale pouze v případě, že budou schopné účastnit se vzdělávání v mateřské škole. Dále mohou být přijaty děti, které jsou z jiné spádové oblasti, též do naplnění kapacity mateřské školy. 

 

5. Seznam přijatých dětí (pod přidělenými kódy) bude vyvěšen ode dne 25. května 2020 na webových stránkách školy www.mspchery.cz a na vchodových dveřích školní budovy.

 

6. Informace o možnosti individuálního vzdělávání – zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě zvolit v odůvodněných případech individuální vzdělávání. Do spádové mateřské školy toto oznámí nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku – viz § 34b školského zákona.