Obsah

Informace k zápisu na školní rok 2021 /2022 do Mateřské školy Pchery

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 se uskuteční ve dnech 10.  a 11. května 2021.

Rodiče se dostaví k zápisu s řádně vyplněnou žádostí o přijet dítěte k předškolnímu vzdělávání včetně potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti a očkování dítěte. S sebou přineste i občanský průkaz, rodný list dítěte a jeho kartičku zdravotní pojišťovny. 

Každému dítěti bude přiděleno registrační číslo, pod kterým budou po uzavření zápisu zveřejněny přijaté děti.

Kritéria pro přijetí jsou dle platných právních předpisů následující:

Do mateřské školy přednostně přijímáme děti, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku v následujícím pořadí:

   1. děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně pátého roku věku a děti s odloženou školní docházkou,

   2. děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku,

   3. děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku.

Bude-li volná kapacita v MŠ, může ředitelka přijmout i děti dvouleté, přednostně ze spádové oblasti, ale pouze v případě, že budou schopné účastnit se vzdělávání v mateřské škole. Dále mohou být přijaty děti, které jsou z jiné spádové oblasti, též do naplnění kapacity mateřské školy. 

Seznam přijatých dětí (pod přidělenými kódy) bude vyvěšen ode dne 25. května 2021 na webových stránkách školy www.mspchery.cz a na vchodových dveřích školní budovy.

Informace o možnosti individuálního vzdělávání – zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě zvolit v odůvodněných případech individuální vzdělávání. Do spádové mateřské školy toto oznámí nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku – viz § 34b školského zákona.