Obsah

Informace k zápisu na školní rok 2021 /2022 do Mateřské školy Pchery

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 se uskuteční ve dnech 2.  až 16. května 2021.

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, pro zajištění bezpečnosti dětí i dospělých, budou zápisy do mateřských škol probíhat distančně, tzn. bez přítomnosti zákonných zástupců i dětí.

 Způsoby podání žádosti:

- do datové schránky školy (mnfkwxf) ,

- e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (mspchery@mspchery.cz),

- poštou, rozhodující je datum podání na poštu (MŠ Pchery, U Kostela 39, 273 08 Pchery),

- vložením zalepené obálky se všemi dokumenty v termínu od 2. do 16. 5.2021 přímo do schránky MŠ,

- ve výjimečných případech a po telefonické domluvě osobním podáním ve škole ve dnech 10. a 11.5.2021.

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např.e-mailem bez elektronického podpisu), je nutné, aby jí do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Postup:

Rodiče doručí k zápisu řádně vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání včetně potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti a očkování dítěte, kopii rodného listu dítěte, kopii kartičky zdravotní pojišťovny a u cizinců potvrzení o místě pobytu a povolení k pobytu. 

Po přijetí žádosti bude každému dítěti přiděleno registrační číslo, pod kterým budou po uzavření zápisu zveřejněny přijaté děti.

Kritéria pro přijetí jsou dle platných právních předpisů následující:

Do mateřské školy přednostně přijímáme děti, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku v následujícím pořadí:

   1. děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně pátého roku věku a děti s odloženou školní docházkou,

   2. děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku,

   3. děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku.

Bude-li volná kapacita v MŠ, může ředitelka přijmout i děti dvouleté, přednostně ze spádové oblasti, ale pouze v případě, že budou schopné účastnit se vzdělávání v mateřské škole. Dále mohou být přijaty děti, které jsou z jiné spádové oblasti, též do naplnění kapacity mateřské školy. 

Seznam přijatých dětí (pod přidělenými kódy) bude vyvěšen ode dne 10. června 2021 na webových stránkách školy www.mspchery.cz a na vchodových dveřích školní budovy.

Informace o možnosti individuálního vzdělávání – zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě zvolit v odůvodněných případech individuální vzdělávání. Do spádové mateřské školy toto oznámí nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku – viz § 34b školského zákona.