Obsah

Informace k zápisu pro školní rok 2023 /2024 do Mateřské školy Pchery

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 se uskuteční ve dnech 4.  a 5. května 2023 od 8 do 17 hodin (pauza 11.30 - 13.00) ve třídě Berušek (1.patro vpravo) MŠ Pchery, U Kostela 39, Pchery. 

K zápisu v tomto termínu mohou podat přihlášku i cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti.

Postup:

Rodiče se dostaví k zápisu ideálně spolu s dítětem. Do MŠ přinesou svůj platný občanský průkaz, řádně vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (54 kB) včetně potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti a očkování dítěte, rodný list dítěte, kartičku zdravotní pojišťovny a u cizinců potvrzení o místě pobytu a povolení k pobytu. 

Po přijetí žádosti bude každému dítěti přiděleno registrační číslo, pod kterým budou po uzavření zápisu zveřejněny přijaté děti.

Kritéria pro přijetí jsou dle platných právních předpisů následující:

Do mateřské školy přednostně přijímáme děti, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (Pchery, Pchery Theodor), a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku v následujícím pořadí:

   1. děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně pátého roku věku a děti s odloženou školní           docházkou,

   2. děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku,

   3. děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku.

Bude-li volná kapacita v MŠ, může ředitelka přijmout i děti dvouleté, přednostně ze spádové oblasti, ale pouze v případě, že budou schopné účastnit se vzdělávání v mateřské škole. Dále mohou být přijaty děti, které jsou z jiné spádové oblasti, též do naplnění kapacity mateřské školy. 

Seznam přijatých dětí (pod přidělenými registračními čísly) bude vyvěšen ode dne 31. května 2023 na webových stránkách školy www.mspchery.cz a na vchodových dveřích školní budovy.

Informace o možnosti individuálního vzdělávání – zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě zvolit v odůvodněných případech individuální vzdělávání. Do spádové mateřské školy toto oznámí nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku – viz § 34b školského zákona.

Elektronický předzápis:

Vážení rodiče,

pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu v termínu 17.4. - 3.5.2023. Kliknutím na tento odkaz https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/pcherypřejdete přímo na informační stránku naší MŠ:

Program Vás navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem v termínu řádného zápisu (4. a 5. května 2023).

V systému Elektronického předzápisu doporučujeme provést rezervaci přesného termínu doručení Vaší žádosti do mateřské školy. Celý proces zápisu se tím výrazně urychlí.

Děkujeme a těšíme se na Vás i Vaše děti.

 

Інформація про набір на 2023/2024 навчальний рік в ДНЗ "Пчери".


Запис до закладів дошкільної освіти на 2023/2024 навчальний рік відбуватиметься 4 та 5 травня 2023 року з 8.00 до 17.00 (перерва 11.30-13.00) в кабінеті Берушок (1 поверх праворуч) Пчери. Дитячий садок, У Костела 39, Пчери.

Іноземці, які мають візу з метою перебування на території Чеської Республіки, також можуть подати заяву на реєстрацію в цей період відповідно до § 33 абз. 1 лист а) Закону про перебування іноземців на території Чеської Республіки («біженців») з місцем проживання в зоні охоплення.

Метод:

В ідеалі батьки приходять на реєстрацію разом з дитиною. Вони принесуть до дитячого садка дійсне посвідчення особи, належним чином заповнену заяву про прийом дитини до дошкільного навчального закладу (54 kB) (49 kB), включаючи довідку лікаря про стан здоров’я дитини та щеплення, свідоцтво про народження дитини, картку медичного страхування та , для іноземців посвідка на проживання та посвідка на проживання .

Після прийняття заявки кожній дитині буде присвоєно реєстраційний номер, під яким прийняті діти будуть опубліковані після закриття реєстрації.

Відповідно до чинних правових норм критерії прийняття є наступними:

Ми надаємо перевагу прийому дітей до дитячого садка, якщо вони мають постійне місце проживання, для іноземців – місце проживання у відповідному шкільному окрузі (Пчери, Пчери Теодор), до максимальної кількості дітей, зазначених у шкільному журналі в наступний порядок:

1. діти, яким до початку навчального року виповнилося не менше п'яти років, та діти, які не відвідують школу,

2. діти, яким до початку навчального року виповнилося не менше четвертого року,

3. діти, яким до початку навчального року виповнилося не менше третього року.

За наявності вільних місць у дитячому садку директор може прийняти і дітей дворічного віку, бажано з осередку, але лише за умови, що вони можуть брати участь у навчанні в дитячому садку. Крім того, діти з інших районів відвідування можуть бути прийняті навіть до заповнення дитячого садка.

Список прийнятих дітей (за присвоєними реєстраційними номерами) буде розміщено з 31 травня 2023 року на сайті школи www.mspchery.cz та на вхідних дверях будівлі школи.

Інформація про можливість індивідуального навчання - законний представник дитини, для якої дошкільна освіта є обов'язковою, в обґрунтованих випадках може обрати індивідуальне навчання дитини. Вони повідомлять про осінній дитячий садок не пізніше ніж за 3 місяці до початку навчального року - див. § 34b Закону про освіту.

Попередня електронна реєстрація:

Дорогі батьки,

Щоб полегшити та прискорити зарахування Вашої дитини до нашого дитячого садка, Ви можете скористатись електронним попереднім записом 17.04. - 05.03.2023. Натисніть на це посилання https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/pchery, щоб перейти безпосередньо на інформаційну сторінку нашого дитячого садка:

Програма підкаже, які подальші кроки потрібно виконати (роздрук заповненої заяви, візит лікаря) та доставити все необхідне в садочок у встановленому порядку до чергового терміну реєстрації (4 та 5 травня 2023 року).

У системі електронного попереднього запису рекомендуємо забронювати точну дату доставки вашої заяви до дитячого садка. Це значно прискорить весь процес реєстрації.

Дякуємо і чекаємо на вас і ваших дітей.