Obsah

Č.j.: 107/2019

Platný od 1. 9. 2019

Vydala: Ing. Lucie Turanová

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠVP

Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je dětem prima.

Mateřská škola Pchery, okres Kladno

 

 1. Identifikační údaje o mateřské škole

 

Název školy:               Mateřská škola Pchery, okres Kladno

Adresa školy:             U Kostela 39, 273 08  Pchery

 

Ředitelka školy:         Ing. Lucie Turanová

Telefon:                      +420 312 587 790

E-mail:                        mspchery@mspchery.cz

Web:                           www.mspchery.cz

Právní forma:          příspěvková organizace

IČ:                               750 31 612

 

Zřizovatel:               Obec Pchery

                                   Humny 333, 273 08  Pchery

                                   www.obecpchery.cz

 

Název programu:       Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

              Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je dětem prima.

Č.j.: 107/2019

Zpracovatel programu:         Ing. Lucie Turanová

Platnost dokumentu:            od 1. 9. 2019

Projednáno pedagogickou radou dne 22. 8. 2019

 

 1. Obecná charakteristika školy

Mateřská škola se nachází v centru obce Pchery na úpatí kopce přímo vedle Kostela Sv. Štěpána ze 13. stol. Jedná se o klidné místo s výhledem do okolí. Příjezdová cesta je do strmého kopce, v zimním období sjízdná, možnost parkování je přímo u školy, počet míst je ale omezený. Pod mateřskou školou jsou autobusové zastávky směr Slaný, Kladno, Praha. Nachází se zde park, pošta a v dohledné vzdálenosti základní škola a obchod s potravinami. Nedaleko je i budova obecního úřadu včetně ordinací lékařů. V obci jsou dětské i fotbalové hřiště.

Budova mateřské školy je původně z roku 1880. V roce 1970 byla adaptačními pracemi přizpůsobena potřebám mateřské školy. Od té doby byla postupně částečně rekonstruována, jako je např. výměna oken za plastová, umývárny a WC pro děti, schodiště, plynové vytápění. Zásadní modernizace jí však teprve čeká. Jedná se o dvoupodlažní zděnou budovu se sedlovou střechou z pálených tašek, částečně podsklepenou. Budova je napojena na veřejný vodovod a obecní kanalizaci. Vytápění je zajištěno spalováním zemního plynu ve dvou kotlích o tepelném výkonu 2x 35 kW, které se nacházejí v samostatné místnosti v přízemí budovy. Budovu má Mateřská škola Pchery ve výpůjčce od obce Pchery, a to včetně pozemku o celkové rozloze 1704 m². V přízemí budovy je vstupní hala s botníky, vlevo se nachází 1. třída Motýlků pro nejmladší děti, u ní je šatna a umývárna s toaletami. Vpravo je kuchyně a jídelna. V zadní části budovy je zázemí pro zaměstnance, vstup do sklepa, kotelna, sklad a prádelna. Schodiště vedoucí ze vstupní haly vede do 2. poschodí na chodbu. Z každé strany chodby je jedna třída spolu s šatnou pro děti a umývárnami s WC. Naproti schodišti je vstup do tělocvičny, která slouží i k odpočinku dětí po obědě. Vlevo od schodiště je vstup na půdu.

Školní zahrada se nachází na pronajatém pozemku od Římskokatolické farnosti Smečno na pozemku o rozloze 1342 m². Pozemek sice s mateřskou školou sousedí, vstup je však z druhé strany kostela, cca 50 m od školky. Zahrada je plná zeleně, porostlá trávou a se vzrostlými stromy, které v létě zajišťují příjemný stín. Terén je nerovný, vhodný pro pobyt dětí venku. Na zahradě se nacházejí nové herní prvky z let 2018 a 2019, které odpovídají všem bezpečnostním normám. Jedná se o kombinovanou prolézačku se skluzavkou – loď, dvě lezecké stěny, houpadlo motorka a dětské pískoviště s jemným pískem opatřené plachtou. K posezení slouží dřevěný altánek a lavičky, k uschování hraček dřevěný domeček. Zahrada má dva vchody, jeden zdola u kostela, druhý nahoře. Děti tudy mohou chodit na vycházky za obec, aniž by byly ohroženy silniční dopravou.

V mateřské škole jsou tři třídy a vlastní školní jídelna. Hygienická kapacita školy je 73 dětí, hygienická kapacita školní jídelny je 83 strávníků. Třídy se naplňují do počtu 24 dětí, výjimka z počtu dětí není udělena. Děti jsou ve třídě rozděleny podle věku – homogenní skupiny. V každé třídě jsou dvě třídní učitelky a dle aktuálních potřeb dětí se speciálními vzdělávacími potřebami i asistentky pedagoga. V 1. třídě je od školního roku 2018/2019 chůva. Mateřskou školu vede ředitelka, provoz školní jídelny řídí vedoucí školní jídelny. V kuchyni je zaměstnána kuchařka a pomocná kuchařka. Pořádek ve škole zajišťují školnice spolu s uklízečkou.

 1. Podmínky vzdělávání

 

 1. 1 Věcné podmínky

Prostory mateřské školy jsou dostatečně velké a vyhovují nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí. Vybavení odpovídá počtu a věku dětí ve třídách, jejich  antropometrickýcm požadavkům a vyhovuje příslušným předpisům.

V první modré třídě Motýlků, která se nachází v přízemí školy, jsou umístěny děti zpravidla dvouleté a tříleté. Tato třída byla v roce 2019 nově zrekonstruována. Je zde nová světlá výmalba, nový koberec, nový nízký nábytek certifikovaný pro mateřské školy a nové vybavení odpovídající specifikům dětí od dvou let. Vše je přizpůsobeno nejmladším dětem tak, abychom mohli uspokojit jejich individuální potřeby. Dostatečně velký prostor umožňuje vytvoření hracích koutků, místa pro odpočinek, hru a volný pohyb nebo rušnější pohybové aktivity. V této části třídy je koberec. Prostor s linoleem je určen k pracovním činnostem. Jsou zde stolky s židličkami. K dispozici máme i přebalovací podložku a místo na uložení plen. Umývárna a toalety jsou přizpůsobeny výšce nejmladších dětí, pro úplně nejmenší máme nočník a koš na plenky. Mezi třídou a umývárnou je šatna, každý zde má své místo se značkou a sáčkem s věcmi.

Ve druhé červené třídě Berušek, která je pro děti zpravidla tří až čtyř leté, je ještě starší nábytek, ale vybavení hračkami a pomůckami je přizpůsobeno dané věkové kategorii. Třída je též rozdělena na část s kobercem určenou pro hru, odpočinek a pohybové aktivity a část s linoleem pro pracovní činnosti. Po obědě třída slouží k odpočinku dětí, každý zde má své lehátko s peřinkami.

Třetí zelená třída Žabiček je pro děti nejstarší, čtyř až šesti leté a pro děti s odloženou školní docházkou. V této třídě probíhá intenzivní předškolní příprava. Opět je rozdělena na část pracovní s linoleem a hrací s kobercem. Třída je vybavena jak hračkami a nejrůznějšími pomůckami pro dané výchovy, tak je zde nový interaktivní displej MultiBoard. Od školního roku 2019/2020 bude probíhat ICT vzdělávání právě pomocí MultiBoardu a tabletů. Čímž si děti osvojí digitální kompetence a rozvinou předinformatické myšlení. Používáme programy Barevné kamínky a různé aplikace pro rozvoj řeči, grafomotoriky, předmatematické gramotnosti apod. U třídy je opět šatna a umývárna s WC. Ta prošla přes prázdniny 2019 kompletní rekonstrukcí.

Všechny třídy jsou tedy vybaveny bezpečnými a podnětnými hračkami, pomůckami, náčiním a materiály vhodnými pro danou skupinu dětí. Vybavení se průběžně obnovuje a doplňuje. V současné době k nám přibyly děti se speciálními vzdělávacími potřebami, tudíž jsme nově nakoupili pomůcky vhodné přímo pro ně. Pedagogické pracovnice je plně využívají a nabízejí je dětem tak, aby bylo zajištěno přiměřené množství podnětů. Podstatná část hraček a pomůcek je v bezpečném dosahu dětí. Dobře na ně vidí, mohou je používat, hrát si s nimi a samostatně je zase ukládat zpět na své místo. Pravidla pro používání a ukládání hraček a pomůcek jsou srozumitelně nastavena. V každé třídě je např. i klavír a sada Orffových hudebních nástrojů, nepřeberné množství materiálu na výtvarnou a pracovní výchovu, spousta hezkých a zajímavých knih. Všechny děti mají své portfolio – desky, do kterých si ukládají své výtvory.

Zahrada mateřské školy a tělocvična nabízejí vhodný prostor k pohybovým aktivitám, hrám a činnostem s náčiním a nářadím pro různé věkové kategorie předškolních dětí. Při pobytu dětí v těchto prostorách se dbá na využívání odpovídajícího vybavení vzhledem k bezpečnosti a věku dětí. Všechny prvky jsou pravidelně kontrolovány. Podpora tělesného rozvoje dětí je řešena pravidelnými vycházkami nerovným terénem do okolí obce, pohybovými aktivitami a hrami na zahradě školy a od 2. pololetí školního roku 2019/2020 i plaveckým výcvikem v plavecké hale ve Slaném.

Výzdoba interiéru mateřské školy se pravidelně obměňuje podle ročních období či aktuálních svátků. Na výzdobě tříd, šaten a chodeb se podílejí děti se svými učitelkami. Rodiče tak mají možnost vidět všechny práce dětí již během školního roku. Mateřská škola je veselá, barevná a i přes starší interiéry má velmi příjemnou a přátelskou atmosféru.

Nástěnky ve vstupní hale a v šatnách informují rodiče o dění v mateřské škole. Komunikace s rodiči probíhá i pomocí aplikace NAŠE MŠ a veškeré aktuální informace jsou k dispozici i na webových stránkách školy www.mspchery.cz.

 

     3.2 Životospráva

Stravování dětí je zajišťováno ve vlastní školní jídelně. Děti mladší 3 let jsou zařazovány do skupiny strávníků 3-6 let, děti s odloženou školní docházkou do skupiny od 7 let. Stravování je formou přesnídávky, oběda a odpolední svačiny, a to v souvislosti s délkou dohodnutého pobytu. Důraz je kladen na kvalitní výběr čerstvých potravin, nápojů, na správnou a pestrou skladbu jídelníčku, zavádění nových receptur, které jsou dalším zpestřením a reagují na současné trendy v oblasti stravování. Snažíme se dodržovat plnění spotřebního koše.

Zaměstnanci školní jídelny úzce spolupracují s pedagogickými pracovnicemi a hledají stále nové formy, jak naučit děti zdravému stravování s jejich spoluúčastí, např. ovocné a zeleninové talíře, možnost výběru nápoje v pitném režimu apod. Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, jídelníček je pestrý včetně pitného režimu. Pokud někdo nějaké jídlo nejí, není do něj dítě nuceno. Motivujeme však dítě k tomu, aby jídlo alespoň ochutnalo. V pitném režimu má vždy na výběr minimálně ze dvou nápojů. V režimu dne jsou dodržovány vhodné intervaly mezi jídly, denní řád díky své flexibilitě umožňuje organizaci činností přizpůsobit potřebám a aktuální situaci, např. návštěva divadla, výlet, plavání či pozdní příchod dítěte. Čas na stravování je možný upravit dle individuální potřeby. V době stolování jsou děti s ohledem na své schopnosti vedeny k sebeobsluze, dodržování pravidel bezpečnosti a čistoty. Učí se společenskému chování a přirozeně si osvojují pravidla platná v naší společnosti.

Během dne je u dětí respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku. Přizpůsobujeme program nejmenším dětem, které jsou velmi brzy unavené. Děti s nižší potřebou spánku, zvláště předškoláky, naopak ke spánku nenutíme a nabízíme jim klidové aktivity, jako je prohlížení knih, kresba apod.

Snažíme se být s dětmi co nejvíce venku na čerstvém vzduchu. Dopoledne dvě hodiny a při příznivém počasí i v odpoledních hodinách po svačině. Při velmi nepříznivém počasí, mrazu, silném větru nebo smogu je samozřejmě zajištěn adekvátní náhradní program. Pedagogické pracovnice učí děti zdravému životnímu stylu, samy se tak chovají a jsou dětem přirozeným vzorem.

3.3 Psychosociální podmínky

Snažíme se, aby se všichni cítili ve školce příjemně a bezpečně, aby byli spokojení a do školky rádi chodili. A to jak děti, tak dospělí. U nově příchozích dětí uplatňujeme individuální adaptační režim, jejich pobyt postupně prodlužujeme, mohou si vzít oblíbenou hračku nebo je ponecháme ve třídě se sourozencem, pokud také naší mateřskou školu navštěvuje.

Individuální potřeby dětí respektujeme, všechny pedagogické pracovnice mají odbornou způsobilost a dostatečné znalosti z vývojové psychologie a nepřetěžují děti nadměrně náročnými činnostmi, nemají na děti požadavky, které nemohou ještě zvládnout. Klima ve třídách je přátelské, děti mají jasně stanovená pravidla, která se od začátku formou hry a příkladů učí. Jednání s dětmi je přirozenou, citlivou a nenásilnou formou, učitelky navozují pocit klidu a pohody. Všechny děti mají rovnocenné postavení, zamezujeme projevům násilí, šikany, podceňování či zesměšňování. Podporujeme dětská přátelství a ukazujeme dětem cesty, jak se naučit žít v kolektivu. Do vztahů mezi dospělé a děti vnášíme vzájemnou důvěru, toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, solidaritu, pomoc druhým a podporu. Všichni zaměstnanci mateřské školy jsou k dětem empatičtí a uplatňují laskavě důsledný přístup. Podněcujeme vztahy, které vedou k oboustranné důvěře a spolupráci s rodinou.

Vzdělávací nabídku přizpůsobujeme možnostem dítěte. Je tematicky blízká, přiměřeně náročná, užitečná a prakticky využitelná. Motivací jsou průběžně během dne vytvářeny podmínky pro skupinové i individuální činnosti. Snažíme se, aby poměr těchto činností byl vyvážený. Nechce-li se dítě podílet na společné činnosti, má možnost si vybrat jinou aktivitu, buď nabídnutou, nebo dle své volby. Pedagogický přístup je demokratický. Děti jsou vedeny podporujícím způsobem, samostatně se rozhodují a snaží se sami na věci přicházet.

3.4 Organizace

Organizace chodu mateřské školy se řídí Školním řádem, Provozním řádem, směrnicemi ředitelky školy a je v souladu s příslušnými právními předpisy. Denní řád je dostatečně pružný, aby bylo možné reagovat na individuální potřeby dětí a jejich rodičů. Provoz školy je ve všední dny od 6.30 h do 16.30 hodin. Děti mají denně pohybové aktivity, a to jak formou ranního cvičení, tak formou řízených zdravotně preventivních pohybových aktivit, pohybových her a tělovýchovných chvilek. Učitelé se dětem a jejich vzdělávání plně věnují, poměr spontánních a řízených aktivit je vyvážen. Děti mají dostatek času i prostoru na spontánní hru, mají možnost ji dokončit, později v ní pokračovat a své výtvory si nějakou dobu ponechat či vystavit. Děti jsou podněcovány k vlastní aktivitě, experimentování, spoluúčasti a samostatnému rozhodování. Plánování činností vychází z potřeb dětí a jejich individuálních možností. Pracujeme s dětmi ve skupině, individuálně i frontálně.

Respektujeme potřebu soukromí dětí, umožňujeme jim uchýlit se na klidné místo a neúčastnit se společných činností. V současné době se maximálně snažíme materiálně zajistit vybavení mateřské školy. Dle našich možností probíhá postupná rekonstrukce interiérů budovy a nákup nového vybavení. Stanovený počet dětí ve třídách nepřekračujeme, naopak máme ve třídách snížený počet dětí díky umístění dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Ke spojování tříd dochází pouze v odpoledních hodinách a ve výjimečných případech z důvodu nemoci.

3.5 Řízení mateřské školy

Povinnosti, pravomoci a úkoly všech zaměstnanců jsou jasně vymezeny. Klademe důraz na týmovou práci, vzájemnou pomoc a spolupráci. V kolektivu se snažíme vytvářet prostředí vzájemné důvěry, tolerance a přátelství. Společně se účastníme školních akcí, jednou do roka utužujeme kolektiv na společné sportovní či kulturní akci v rámci čerpání prostředků z Fondu kulturních a sociálních potřeb. Neustále mezi sebou komunikujeme a předáváme si důležité informace, informační systém funguje i díky programu Správa MŠ. Pravidelně probíhají čtvrtletní pedagogické porady, pololetně provozní porady a denně si mezi sebou předáváme důležité aktuální informace. Ředitelka vytváří prostor na spoluúčast spolupracovnic při řízení, názory každé spolupracovnice jsou přijímány, mají spolurozhodující hlas a všichni se podílí na dění v mateřské škole. Práci všech zaměstnanců ředitelka vyhodnocuje a pozitivně kolegyně motivuje formou odměn a osobních příplatků. Pracujeme jako tým, ke spolupráci vybízíme i rodiče.

Školní vzdělávací program je od školního roku 2019/2020 nový. Vytvořila jej ředitelka školy na základě aktuálních požadavků, inspirace předchozím vzdělávacím programem, námětů učitelek a požadavků některých rodičů. Program je dětem blízký, neboť změny kolem nás v souvislosti se změnami ročních období jsou pro děti přirozené a snadno pochopitelné. Provádíme kontrolní a evaluační činnosti a z jejich výsledků vyvozujeme závěry pro další práci s dětmi, na jejich základě budeme tento vzdělávací program aktualizovat a vylepšovat.

Spolupráce se zřizovatelem školy je na výborné úrovni. Zřizovateli velmi záleží na kvalitě vzdělávání našich dětí, máme z jeho strany maximální podporu. Samozřejmě spolupracujeme i s pracovnicemi oddělení Školství při Magistrátu města Kladno a s Krajským úřadem pro Středočeský kraj. Spolupráce probíhá i mezi ostatními mateřskými školami, zejména s Mateřskou školou Vinařice, neboť s ní sdílíme prázdninový provoz. Naše mateřská škola také velmi úzce spolupracuje s místní základní školou a v případě potřeby i ostatními základními školami v okolí. Spolupráci jsme navázali i se školskými poradenskými zařízeními, jako jsou Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje v Kladně, Speciálně pedagogické centrum a pedagogicko-psychologická poradna Slunce ve Stochově, Speciálně pedagogické centrum při základní škole Kladno v Pařížské ulici, Speciálně pedagogické centrum pro sluchově postižené v Praze 5, Pedagogicko- psychologická poradna STEP v Kladně či s centry Rané péče a dalšími, neboť zde máme nově děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Spolupráce probíhá i s místním sdružením Pcherské maminky, o.s., SDH Pchery, Policií ČR a Českým Červeným Křížem.

3.6 Personální a pedagogické zajištění

Pro provoz tří kapacitně naplněných tříd, dle platných předpisů, máme zaměstnáno 6 učitelek mateřské školy včetně ředitelky, které splňují kvalifikaci dle zákona o pedagogických pracovnících nebo si jí průběžně doplňují. Vzhledem k tomu, že jsme pro inkluzivní mateřská škola, zaměstnáváme potřebný počet asistentek pedagoga. Ve třídě dvouletých dětí pracuje chůva. Všechny zaměstnankyně jednají v souladu se společenskými pravidly a pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí.

Rozpis přímé pedagogické činnosti učitelek je nastaven tak, aby jejich souběžné působení v rámci třídy probíhalo v organizačně náročnějších částech dne, jako jsou řízené činnosti a pobyt venku. Činnosti obou pedagogů při souběžném působení ve třídě plánuje učitelka, která začíná ranní směnu. V 1. třídě Motýlků se učitelka s ředitelkou střídají po týdnu. Plán a organizace vychází z konkrétních plánovaných aktivit toho dne.

Všechny pedagogické pracovnice se v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) vzdělávají a získávají nové poznatky k výchově a vzdělávání předškolních dětí.  Ředitelka mateřské školy podporuje profesionalizaci celého týmu včetně sebe, reaguje na aktuální požadavky ve vzdělávání a vývoj současné společnosti. Specializované služby, jako jsou logopedie, rehabilitace či jiná péče o děti se speciálně vzdělávacími potřebami, ke kterým není učitelka sama dostatečně kompetentní, jsou zajišťovány rodiči u příslušných odborníků.

3.7 Spoluúčast rodičů

Usilujeme o vytváření partnerských vztahů mezi školou a rodinou. Podporujeme oboustrannou důvěru, otevřenost a vstřícnost. Umístění dítěte do mateřské školy napomáhá k souladu rodinného a pracovního života zákonných zástupců, zvyšuje prestiž rodiny. Při jednání s rodiči vycházíme z toho, že rodina a dobré zázemí jsou nenahraditelné. Aby vztahy mezi pedagogy a rodiči fungovaly, preferujeme při jednání respekt, pochopení a porozumění, které podpoří ochotu ke spolupráci.

Rodiče mají možnost konzultovat postřehy a poznatky o svém dítěti s paní učitelkou i paní ředitelkou.  Jsou informováni o prospívání jejich dítěte i o individuálních pokrocích, domlouvají se na společných postupech při jeho výchově a vzdělávání. O dění v mateřské škole jsou informování prostřednictvím sdělení na nástěnkách, prostřednictvím informací uvedených na webových stránkách školy www.mspchery.cz i pomocí aplikace NAŠE MŠ, která také slouží ke komunikaci s rodiči a k omlouvání dětí. Rodiče se v případě zájmu mohou podílet na dění v mateřské škole, mohou vznést připomínky i návrhy. Na začátku školního roku probíhají třídní schůzky, individuální konzultace s učitelkou nebo ředitelkou mají rodiče po domluvě. Pravidelně pořádáme Vánoční posezení s rodiči, kde společně něco tvoříme a vzájemně se poznáváme. Rodičovskou aktivitu a zájem podílet se na dění v mateřské škole maximálně podporujeme.

Naším cílem je navázat úzkou spolupráci s rodinou a získat vzájemnou důvěru. Respektujeme konkrétní potřeby jednotlivých dětí či rodin a snažíme se jim porozumět a vyhovět. Chráníme soukromí rodiny a zachováváme diskrétnost. S rodiči jednáme ohleduplně, taktně a snažíme se vyvarovat poskytování nevyžádaných rad.

3.8 Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

U dětí se speciálními vzdělávacími potřebami přizpůsobujeme výchovu a vzdělávání jejich zdravotnímu stavu, jejich možnostem a individuálním potřebám. Od školního roku 2019/2020 máme zapsáno 8 dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními, což pro nás bude nová zkušenost. Na základě doporučení ze školského poradenského zařízení vypracováváme dětem v případě potřeby individuální vzdělávací plán, plán pedagogické podpory a volíme takové metody a formy vzdělávání, které jsou v souladu se stanovenými podpůrnými opatřeními a s naším školním vzdělávacím programem. Úzce spolupracujeme se zákonnými zástupci dítěte, odborníky z oblasti speciálního vzdělávání, školskými poradenskými zařízeními a centry rané péče. V současné době pořizuje ředitelka mateřské školy doporučené kompenzační pomůcky, speciální učebnice a zajišťuje personální podporu v podobě asistentů pedagoga pro nově zapsané děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Dětem se snažíme vytvořit takové prostředí a přístup, se kterým budou maximálně spokojené, dojde k rozvoji jejich samostatnosti, sebeobsluhy a přirozeně se začlení do kolektivu.

3.9 Podmínky vzdělávání dětí nadaných

U mimořádně nadaných dětí se snažíme rozvíjet jejich talent všemi možnými prostředky a vzdělávacími postupy. Vytváříme takové podmínky, aby dítě co nejvíc využilo svůj potenciál s ohledem na individuální možnosti. V roce 2019 jsme navštívili seminář společnosti Mensa ČR – Podporujeme nadané děti pro budoucnost, kde jsme se dozvěděli o nových možnostech, jak nadané děti podpořit a maximálně rozvinout jejich potenciál, jak nadané dítě poznat, protože je mnoho typů takových dětí a jak konkrétně s kterým tipem pracovat. Kam směřovat rodiče, mají-li doma mimořádně nadané dítě.

V naší mateřské škole mají děti možnost účastnit se výtvarných soutěží, jejich talent rozvíjíme seznamováním s různými tradičními i netradičními výtvarnými technikami, experimentujeme, dáváme jim prostor pro seberealizaci a uplatnění vlastní fantazie. Pohybové dovednosti rozvíjejí v tělocvičně, na školní zahradě i při vycházkách venku. Jejich dramatickou a přednesovou stránku podporujeme při realizaci vystoupení pro rodiče a veřejnost, na akcích obce. Zvídavým dětem prohlubujeme a rozšiřujeme učivo k danému tématu, nabízíme jim zajímavé encyklopedie, pracovní listy, umožňujeme jim stimulovat jejich rozvoj individuálními činnostmi dle jejich vlastní volby.

3.10 Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let

V naší mateřské škole jsou dvouleté děti vítané. Chodí do 1. třídy Motýlků, která je přizpůsobená jejich vývojovým specifikům a působí v ní i chůva. U takto malých dětí doporučujeme postupný adaptační režim, který vytváří prostor na provázanost režimu mateřské školy s rodinou a jednotné působení na dítě. Našim cílem je nastavit velmi dobrou komunikaci a spolupráci s rodinou a posilovat vzájemnou důvěru, abychom dětem co nejvíce jejich nástup do školky zpříjemnili a cítily se u nás bezpečně, spokojeně a jistě.

 

Vývojová specifika dětí raného věku jsou jiná, než u předškolních dětí od tří let. Jsou více sebestředné, projevují velkou touhu po poznání, vymezují se vůči ostatním, osamostatňují se, neorientují se v čase ani v prostoru, mají velkou touhu aktivního pohybu a potřebují častější odpočinek. Rozdíly v jejich psychomotorickém vývoji mohou být velmi výrazné. Proto dodržujeme pravidelný režim a rituály. Při vzdělávání vycházíme ze ŠVP, který přizpůsobujeme možnostem a schopnostem dvouletých dětí, poskytujeme jim pestrou nabídku činností zaměřenou na celkový rozvoj, posilování jemné i hrubé motoriky, utváření základů budoucích kompetencí. Volíme vhodné metody a formy práce, protože děti udrží pozornost výrazně kratší dobu a nevydrží v klidu. Umožňujeme jim střídání činností a dostatek pohybu. Při pohybu dbáme na zvýšenou bezpečnost. Děti se nejvíce učí a rozvíjí hrou, nápodobou a prožitkem. Rychleji se unaví, proto mají více času na realizaci činností, při stravování i odpočinku během dne. Zajišťujeme jim více individuální péče, nastavujeme srozumitelná a jednoduchá pravidla. Uplatňujeme laskavě důsledný přístup. Rozvíjíme a upevňujeme základy sebeobsluhy a hygienických návyků. Při stravování děti poznávají nové chutě, učí se správnému stolování.

 1. Organizace vzdělávání

Mateřská škola zajišťuje celodenní provoz od 6.30 do 16.30 hodin. Má tři třídy, každá třída se naplňuje maximálně do počtu 24 dětí. Výjimka z počtu není udělena. Do třídy se snažíme zařazovat děti přibližně stejného věku, ale i dle aktuálních potřeb (např. speciálně vzdělávacích). Může se tedy jednat i o heterogenní skupiny. Souběžné působení dvou učitelů ve třídě je dle aktuálních možností, v současnosti 2,5 hodiny, a to v době probíhajících řízených činností a pobytu venku.

Nejdůležitějším prostředkem výchovy a vzdělávání je hra. Hra je vývojovou potřebou dětí, díky ní se celá jejich osobnost rozvíjí. Rozvíjejí se praktické dovednosti, zručnost, pohybové schopnosti, bystrost a postřeh, ale i citové reakce a prožívání, vztahy k vrstevníkům i dospělým, charakter a morální vlastnosti. Podstata hry spočívá v možnostech dítěte, dítě ji přirozeně zvládá a tím podporuje svou psychickou rovnováhu. Ověřuje si nabyté zkušenosti, dovednosti, vědomosti a umožňuje mu je zdokonalovat. Hra je vlastně modelová situace, kdy se dítě učí poznávat předměty, lidi i sebe sama v určitých situacích. Důležitá je nápodoba a vcítění. Hra uspokojuje potřeby dítěte vykonávat činnosti, které ještě samo dělat nemůže (např. námětové hry na lékaře, řízení automobilu, na obchod, na rodinu,..) a pomáhá mu v orientaci ve významných sociálních kontaktech a komunikaci. Význam hry pro dítě je etický a intelektuální. Etický tím, že dítě získává k činnostem aktivní vztah a vytváří si základní postoje k okolí. Intelektuální tím, že hra je vlastně formou životní praxe, při které dítě reaguje na skutečnost, aktivně jí přetváří a procvičuje si myšlenkové úsilí. Hra je formou poznávání světa a dítě si z ní bere to, co pochopilo ze světa dospělých. Hra má tedy komplexní charakter, kdy se v ní rozvíjejí různé stránky osobnosti.

Zaměřujeme se na celkový rozvoj dětí, jejich učení a poznání, osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost a na získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. Vzdělávání je vázáno k individuálně různým potřebám a možnostem jednotlivých dětí, včetně vzdělávacích potřeb speciálních.

 1. 1 První třída Motýlci

V první třídě Motýlku jsou umístěny děti nejmladší, zpravidla dvou a tříleté. Realizace vzdělávání zde aktuálně probíhá s podporou asistentky pedagoga a chůvy. Cíle vzdělávání v této třídě jsou zejména adaptace na školní prostředí, rozvoj sociálních dovedností, sebeobsluhy a samostatnosti, rozvoj komunikace, naučit se dodržování pravidel třídy a dennímu režimu, vytvoření vhodných pracovních návyků. Uplatňujeme individuální, citlivý a trpělivý, avšak důsledný přístup. Školní vzdělávací program přizpůsobujeme vývojovým specifikům nejmladších dětí, jejich individuálním možnostem, vyšší potřebě pohybu a brzké unavitelnosti.

Vnitřní režim třídy:

6.30 – 8.05

příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, adaptace, volné hry

 8.05 - 8.30

komunitní kruh, ranní cvičení a pohybové aktivity

 8.30 – 8.55

osobní hygiena, přesnídávka

 8.55 - 9.20

řízené činnosti spojené s plněním školního vzdělávacího programu, volné hry dětí

9.20-11.35   

příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost. Osobní hygiena

11.35-12.10

oběd a osobní hygiena dětí, převlékání do pyžamek

12.10-14.10

spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku, poslech pohádek

14.10-14.35

vstávání a převlékání dětí, osobní hygiena, odpolední svačina

14.35-16.30

volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy

 

4.2 Druhá třída Berušky

V druhé třídě Berušek jsou nejčastěji děti tří a čtyř leté. Realizace vzdělávání probíhá aktuálně s podporou asistentky pedagoga. Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí s ohledem na individuální vzdělávací potřeby, možnosti a pracovní tempo. Vzdělávání probíhá dle ŠVP s přizpůsobením se konkrétní situaci. Využíváme kooperativního a prožitkového učení hrou a činnostmi dětí, které jsou založené na přímých zážitcích dítěte, podporují dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcují radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové, získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti. Uplatňujeme situační učení, kdy vytváříme a využíváme situace poskytující dítěti praktické ukázky životních souvislostí tak, aby se naučily dovednostem a poznatkům v okamžiku, kdy je potřebují. Významnou roli hraje i využití spontánního sociálního učení, které je založené na principu nápodoby.

Vnitřní režim třídy:

6.30 – 8.05

příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, adaptace, volné hry

 8.05 - 8.35

komunitní kruh, ranní cvičení a pohybové aktivity

 8.35 – 8.55

osobní hygiena, přesnídávka

 8.55 - 9.20

řízené činnosti spojené s plněním školního vzdělávacího programu, volné hry dětí

9.20-11.35   

osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost. Osobní hygiena.

11.35 -12.10

oběd a osobní hygiena dětí, převlékání do pyžamek.

12.10 -14.10

Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku, poslech pohádek.

14.10- 14.35

vstávání dětí, osobní hygiena, odpolední svačina

14.35 -16.30

volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy

 

4.3 Třetí třída Žabičky

Ve třetí třídě Žabiček jsou děti pěti až šesti leté a děti s odkladem školní docházky. Někdy i děti čtyř leté. V letošním školním roce zde působí dvě asistentky pedagoga. Tuto třídu navštěvují nejvíce děti s povinnou předškolní docházkou. Probíhá zde intenzivní příprava do základní školy. Nadále je samozřejmě využíváno prožitkové a kooperativní učení hrou a činnostmi dětí, situační učení a spontánní sociální učení. Didakticky zacílené činnosti přímo či nepřímo motivované učitelkou, v nichž je zastoupeno spontánní a záměrné učení, jsou dětem nabízeny v souladu s ŠVP, děti mají možnost volby a aktivní účasti. Díky tomu se postupně rozvíjejí v základních dovednostech (motorických, poznávacích,..) vzhledem ke svým optimálním možnostem tak, aby docílily úspěchu. Ve třídě je k dispozici i interaktivní Multiboard, který je při vzdělávání velkým pomocníkem. A jednu hodinu týdně si děti osvojují kompetence k ICT pomocí činností s použitím tabletů. Ve druhém pololetí školního roku probíhá plavecká výuka v plavecké hale ve Slaném.

Vnitřní režim třídy

6.30 – 8.05

příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, adaptace, volné hry

 8.05 - 8.35

komunitní kruh, ranní cvičení a pohybové aktivity

 8.35 – 8.55

osobní hygiena, přesnídávka

 8.55 - 9.25

řízené činnosti spojené s plněním školního vzdělávacího programu, předškolní příprava

9.25-11.35   

Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost. Osobní hygiena.

11.35 -12.10

Oběd a osobní hygiena dětí, převlékání do pyžamek

12.10 -14.00

Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku, poslech pohádek.

14.00- 14.35

vstávání dětí, osobní hygiena, odpolední svačina

14.35 -16.30

volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy

 

 

4.4 Doplňkové aktivity

Doplňkové aktivity, které společně plánujeme na daný školní rok, jsou organizovány jak v dopoledních hodinách, tak i odpoledne. Tematicky navazují na integrované bloky, doplňují je a rozšiřují tak vzdělávací nabídku. V případě výletů je organizace dne uzpůsobena daným potřebám.

Nabídka doplňkových aktivit: plavecký výcvik včetně využití sauny, ICT vzdělávání, divadelní představení, hudební pořady, karneval, Halloween, návštěva výstav, návštěva základní školy, hasičské zbrojnice, dopravní výchova s ukázkou modelů aut, ukázka živých zvířat a ptáků, návštěva ZOO, návštěva hradů a zámků, výlet do naučně zábavného parku, oslavy čarodějnic, Dne dětí, Den Země, celodenní výlety, účast ve výtvarných soutěžích, zajištění vyšetření zraku, účast na vítání občánků obce Pchery, mikulášská besídka, zpívání pod vánočním stromem, fotografování dětí, zimní sportovní hry, besídka a rozloučení s budoucími školáčky, velikonoční a vánoční tvoření, tvoření s rodiči, odpolední kroužek angličtiny.

4.4 Zápis k předškolnímu vzdělávání

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.

Do mateřské školy tedy přednostně přijímáme děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně pátého roku věku a děti s odloženou školní docházkou. Dále děti, které před začátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dosáhnou nejméně čtvrtého a nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

Bude-li volná kapacita v MŠ, může ředitelka přijmout i děti dvouleté, přednostně ze spádové oblasti, ale pouze v případě, že budou schopné účastnit se vzdělávání v mateřské škole.

Dále mohou být přijaty děti, které jsou z jiné spádové oblasti, též do naplnění kapacity mateřské školy. 

Zohledňujeme i délku docházky do MŠ (celodenní, polodenní), sourozence v MŠ a zaměstnanost rodičů v případě dvouletých dětí.

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (školský zákon) a vyhláškou č. 14/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Koná se v období od 2. do 16. května daného školního roku. Ředitelka školy stanoví termín zápisu po dohodě se zřizovatelem, zveřejní jej na webu školy, vývěsce zřizovatele a na nástěnce v mateřské škole.

 1. Charakteristika vzdělávacího programu

Školní vzdělávací program s názvem Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je dětem prima, je inspirován střídáním ročních období, změnami a situacemi, které se kolem dítěte dějí. Obsah ŠVP bezprostředně souvisí s přirozeným životem a s konkrétním prostředím dětí. Vzdělávací nabídka je uspořádána do jedenácti integrovaných bloků, které souvisí s typickými znaky v jednotlivých měsících roku. Poslední integrovaný blok je prázdninový.

            5.1 Zaměření školy

Mateřská škola ve Pcherách patří ke klasickým mateřským školám. Filosofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé bytosti, které mají přehled, a to cestou přirozené výchovy a vzdělávání. Položit základy k celoživotnímu vzdělávání všem dětem podle jejich možností, schopností, zájmů a potřeb. Chceme, aby děti v naší mateřské škole prožily šťastné dětství plné her, radosti, kamarádů a kvalitních prožitků. Aby získaly hodnoty a základy, na kterých budou stavět dále ve škole a v životě.

            5.2 Dlouhodobé cíle

Našim dlouhodobým cílem, je UČIT DĚTI:

 • Učit se znát – získávat vědomosti, učit se objevovat nové věci, získávat poznatky, analyzovat je, dávat je do souvislostí, řešit problémy.
 • Učit se jak na to – získávat různé dovednosti a návyky potřebné pro život, komunikovat.
 • Učit se žít společně – rozvíjet porozumění s jinými lidmi, poznávat, že všichni máme práva, ale i povinnosti, osvojit si pravidla společenského chování, rozvíjet empatii, společně řešit problémy, pracovat jako člen týmu.
 • Učit se být – rozvíjet vnitřní kvality jedince, budovat jeho hodnotový systém, pěstovat zdravý životní styl, schránit přírodu.

Naše dlouhodobé cíle jsou shodné s dlouhodobými cíli v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání, a to konkrétně:

 • rozvíjení dítěte, jeho učení a poznávání,
 • osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost,
 • získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

Naplňováním těchto cílů děti směřujeme k získání klíčových kompetencí:

 • kompetence k učení,
 • kompetence k řešení problémů,
 • kompetence komunikativní,
 • kompetence sociální a personální,
 • kompetence činnostní a občanské.

5.3 Uplatňované metody a formy vzdělávání

Vhodné metody a formy vzdělávání vždy přizpůsobujeme cíli a volíme je dle konkrétní situace. Nejčastěji využívanou metodou je prožitkové a kooperativní učení hrou a činnostmi dětí, které je založeno na přímých zážitcích dítěte, podporuje dětskou zvídavost, umožňuje získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti. V dostatečné míře je z metod aktivizujících uplatňováno i situační učení založené na principu přirozené nápodoby.

Z klasických vzdělávacích metod uplatňujeme metody slovní – vyprávění, vysvětlování, předčítání, popis, rozhovor, dialog, diskuze, dramatizace. Z názorných metod jsou to pozorování, demonstrace, exkurze, práce s obrazem, instruktáž. U metod praktické činnosti a vytváření praktických dovedností využíváme manipulování s předměty, experimentování, produkční metody.

Dbáme na vyváženost spontánních a řízených činností, jejich prolínání a přizpůsobení potřebám a možnostem dětí. Tvořivou improvizaci považujeme za nezbytnou součást práce pedagoga.

Didaktický styl vzdělávání je v naší mateřské škole založen na principu vzdělávací nabídky, na individuální volbě a aktivní účasti dítěte. Učitelka je průvodkyní dítěte na jeho cestě za poznáním a probouzí v něm aktivní zájem. Iniciuje vhodné činnosti, připravuje prostředí, nabízí dítěti příležitosti jak poznávat, přemýšlet a porozumět všemu kolem sebe a sobě stále účinnějším způsobem.

Formy vzdělávání jsou většinou skupinové, dále individuální a frontální. Děti mají možnost účastnit se společných činností v malých, středně velkých i velkých skupinách.

5.4 Zajištění průběhu vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných

Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných se řídíme především doporučením ze školského poradenského zařízení. Již před nástupem dítěte do školky probíhá konzultace s pracovníkem tohoto zařízení, případně s jiným specialistou, např. z rané péče, abychom dostali základní informace o diagnóze či nadání dítěte a mohli se na jeho příchod připravit. Současně probíhá i spolupráce s rodiči. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami a děti nadané se vzdělávají dle stejného ŠVP jako ostatní, vzdělávání přizpůsobujeme jejich individuálním možnostem a schopnostem. Do vzdělávání zahrnujeme podpůrná opatření a volíme vhodné vzdělávací metody. Podpůrná opatření prvního stupně si stanovujeme sami, podkladem je vypracování Plánu pedagogické podpory (PLPP). Ten vypracovávají třídní učitelky. U dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého stupně se řídíme již zmíněným doporučeními ŠPZ a realizujeme je na základě tohoto dokumentu. Zavádíme podpůrná opatření dle stupně, může jít o přítomnost asistentky pedagoga ve třídě, používání vhodných kompenzačních a učebních pomůcek, přizpůsobení obsahu, forem i metod vzdělávání individuálním potřebám, zdravotnímu stavu a možnostem dítěte. ŠPZ nám může uložit vzdělávání dítěte dle Individuálního vzdělávacího plánu (IVP). Ten vypracovává ředitelka školy na základě Doporučení a na základě písemné žádosti zákonných zástupců. Konzultuje jej se ŠPZ a s rodiči. Pololetně dochází k zhodnocení výsledků a průběhu vzdělávání dítěte, doporučení vzdělávání na další období. ŠPZ následně vyhodnocuje dodržování postupů a opatření stanovených v IVP.  Pravidla pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných určuje vyhláška č. 27/2016 Sb., začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví Příloha č. 1 této vyhlášky.

5.5 Zajištění průběhu vzdělávání dětí od dvou do tří let

Vzdělávání dvouletých dětí probíhá podle stejného ŠVP, jako vzdělávání ostatních dětí. Zajišťujeme jej s ohledem na vývojová specifika takto malých dětí, větší potřebu pohybu a vyšší míru unavitelnosti. ŠVP přizpůsobujeme jejich individuálním potřebám a možnostem. Spolupracujeme s rodiči, přizpůsobujeme denní režim. K dispozici máme chůvu, která se stará zejména o přebalování, mytí a oblékání dětí, vedení dětí k hygienickým návykům, dodržování zásad prevence úrazů a bezpečnosti apod.

Cílem vzdělávání dvouletých dětí je zejména adaptace na školní prostředí, rozvoj sociálních dovedností, rozvoj komunikace, rozvoj sebeobsluhy a samostatnosti, zapojení se do kolektivu třídy, dodržování pravidel třídy a denního režimu, vytvoření vhodných návyků (hygienických, pracovních,..).

 1. Vzdělávací obsah

Vzdělávací obsah je rozpracován do jedenácti integrovaných bloků. V každém bloku se prolíná všech pět oblastí předškolního vzdělávání. Vzdělávací oblasti jsou oblasti rozvoje dítěte a jeho kompetencí. Jsou jimi:

 • Dítě a jeho tělo – oblast biologická,
 • Dítě a jeho psychika – oblast psychologická,
 • Dítě a ten druhý – oblast interpersonální,
 • Dítě a společnost – oblast sociálně kulturní,
 • Dítě a svět – oblast environmentální.

Tyto oblasti jsou vzájemně provázány, vytvářejí společně fungující celek, v životní skutečnosti nedělitelný.

Integrované bloky včetně podtémat jsou pro všechny pedagogy závazné, z nich odvozují a tvoří konkrétní vzdělávací nabídku činností ve svých třídních vzdělávacích programech. Bloky však nabízejí i dostatek prostoru pro tvořivost i možnost reagovat na aktuální podmínky dané třídy. Středem zájmu se stávají takové situace, ve kterých se budou děti v budoucnosti nacházet a budou muset v takových situacích určitým způsobem jednat.

Životní situace, s nimiž se dítě v mateřské škole setkává, a zahrnujeme je dle aktuálních podmínek do integrovaných bloků, jsou určovány:

 • tokem času (roční období, svátky),
 • předpokládanými událostmi (např. příchod nových dětí, změna učitelky, vstup dětí do ZŠ, plánované akce v MŠ a obci),
 • aktuálními situacemi (např. nemoc dítěte, příchod cizinců, narozeniny a svátky dětí, narození sourozence, stěhování, staveniště v okolí,..),
 • spontánními situacemi (první sníh, zajímavý předmět z domova, výsměch kamarádovi, vulgární slova,..)

6.1 Přehled integrovaných bloků

1. Kdo všechno přišel do školky.

Smyslem integrovaného bloku je adaptace dětí na nové prostředí a kolektiv, a to zejména pro ty, které přišly do školky poprvé. Starší děti si již upevňují vazby s kamarády, učitelkami a prostředím. Pro nejstarší děti je toto období zaměřené na individualitu, uvědomění si sebe sama, svého místa a postavení ve skupině kamarádů. Jsem nejstarší, mám odpovědnost, zvládnu to? Brzy půjdu do školy, co vše se chci v letošním roce naučit? Co chci poznat? Co bych chtěl ve školce prožít? Seznámíme se s místem a prostředím, ve kterém žijeme a vytvoříme si pozitivní vztah k němu – školka, domov, naše obec.

Dílčí vzdělávací cíle:

 • Usnadnění vstupu do mateřské školy novým dětem vhodnou organizací a laskavým přijetím.
 • Pomoc dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.
 • Seznámení se s pravidly třídy.
 • Naučit se správně používat pomůcky.
 • Vedení dětí k navazování kontaktů mezi sebou navzájem.
 • Rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu.
 • Posilování prosociálního chování ve vztahu k druhým.
 • Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se, spolupracovat, patřit ke společenství ve třídě, škole.
 • Vytváření vztahu k místu a prostředí, ve kterém dítě žije.
 • Osvojování si dovedností k podpoře osobní pohody, pohody prostředí.

Dílčí témata:

 • Škola na nás volá.
 • Naše třída.
 • Mám nové kamarády.
 • Tady jsem doma.

2. Objevujeme podzim.

Blok je zaměřen na vše, co souvisí se znaky podzimu, sklízením a zpracováním jeho plodů, změnami v přírodě. Oslavíme společně Halloween a pokusíme se zamyslet nad nadcházejícími svatodušními svátky. Děti seznámíme s pojmem státní svátek.

Dílčí vzdělávací cíle:

 • Rozvoj dětských přátelství.
 • Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i produktivních. Využívat k tomu vyprávění dle skutečnosti i podle obrázků.
 • Rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně logickému.
 • Rozvoj paměti, pozornosti představivosti a fantazie.
 • Osvojování návyků k podpoře osobní pohody.
 • Rozvoj a kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání motivované podzimní přírodou a jejími plody.
 • Osvojování jednoduchých poznatků o světě a životě, o přírodě a jejích proměnách.

Dílčí témata:

 • Na poli.
 • Na zahradě.
 • V lese.
 • Jak se příroda změnila.

3. Když padá listí.

Blok nadále charakterizují probíhající změny v přírodě, kdy se vše připravuje na zimu, a to jak zvířata, tak rostliny. Děti se poté seznámí s tím, jak vypadá naše tělo, jaké máme smysly. Budeme si povídat o tom, co jsou to emoce, jak je důležité pečovat o své zdraví a co dělat v případě nemoci.

Dílčí vzdělávací cíle:

 • Rozvoj komunikativních dovedností verbálních i neverbálních a kultivovaného projevu.
 • Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavost, radost, zájem, objevování,..).
 • Rozvoj schopností a dovedností vyjádřit pocity, dojmy a prožitky.
 • Osvojování poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě.
 • Vytváření zdravých životních návyků a postojů.
 • Posilování prosociálního chování ve vztahu k druhému – ve skupině dětí.
 • Vytváření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách.
 • Osvojování dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí.

Dílčí témata:

 • Co umí vítr a déšť.
 • Zvířátka se připravují na zimu.
 • Moje tělo a zdraví.
 • Když kamarád stůně.

4. Těšíme se na Vánoce.

Zaměříme se na prožití vánoční atmosféry se všemi blízkými lidmi doma i ve školce, na spoluvytváření vánočních tradic, dárků pro blízké. Společně s dětmi připravíme vystoupení pro širokou veřejnost při příležitosti rozsvícení vánočního stromu, užijeme si mikulášskou nadílku, vánoční posezení u stromečku i společné tvoření s rodiči.

Dílčí vzdělávací cíle:

 • Rozvoj užívání všech smyslů.
 • Rozvoj schopnosti vytvářet a upevňovat citové vztahy v rodině i ke svému okolí.
 • Rozvoj schopnosti a dovednosti pro navazování vztahů dítěte k druhým lidem.
 • Vytváření prosociálního postoje k druhému (v rodině, v mateřské škole, ve třídě,..).
 • Rozvoj kulturně estetických dovedností výtvarných, hudebních a dramatických, produktivních i receptivních (např. vánoční tradice a slavnosti u vánočního stromku pro rodiče i děti).
 • Rozvoj estetické a tvůrčí činnosti slovesné a literární (např. poslech pohádek, příběhů a veršů, sledování dramatizací).
 • Osvojování dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností, k spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí.

Dílčí témata:

 • Přijde k nám Mikuláš
 • Jdeme z pohádky do pohádky
 • Přijde k nám Ježíšek

5. Přišla zima mezi nás.

Smyslem integrovaného bloku je seznámit děti se vším, co se děje v přírodě v zimě, pod ledem a sněhem, jaké nastávají změny. Využijeme sníh pro sportovní aktivity, osvojíme si znalosti o zimních sportech, povíme si, jak sportováním můžeme své zdraví posílit. Řekneme si, jak správně se musíme oblékat a oslavíme Masopust karnevalem ve školce. S předškoláky zhodnotíme, co vše se již naučili a na co se ještě musíme zaměřit.

Dílčí vzdělávací cíle:

 • Rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky, osvojování si poznatků o tělovýchově a sportu.
 • Vytváření návyků zdravého životního stylu.
 • Ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s dospělými.
 • Osvojení si některých dovedností, které předcházejí čtení, psaní, rozvíjení zájmu opsanou podobu jazyka.
 • Vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení.
 • Rozvoj pozitivních citů dítěte ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry).
 • Rozvoj základních kulturně společenských postojů.
 • Vytváření schopnosti přizpůsobovat se přirozenému vývoji a běžným změnám.

Dílčí témata:

 • Zima, změny počasí.
 • Zimní hry a sporty.
 • Musíme se teple oblékat.
 • Masopust

6. Objevujeme svět kolem nás.

Rozvineme znalosti o lidské práci, popovídáme si, co dělají naše rodiče, jak je práce důležitá. Děti si osvojí poznatky o vlastnostech materiálů, časových vztazích, procvičíme časové posloupnosti. Dozvíme se informace o dopravě, technice, komunikacích ve městě – silnice, železnice, vodní dopravě po řekách a mořích, letecká dopravě. Seznámíme se s obyvateli řek a moří.

Dílčí vzdělávací cíle:

 • Rozvoj fyzické a psychické zdatnosti.
 • Rozvoj výslovnosti a vyjadřovacích schopností.
 • Vytváření základů pro práci s informacemi.
 • Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností.
 • Vytváření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách.
 • Vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti s ostatním světem.
 • Pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat je, ale i naopak poškozovat a ničit.

Dílčí témata:

 • Hádej, čím jsem – lidská práce.
 • Co se z čeho vyrábí – vlastnosti materiálů.
 • Co děláme celý den a celý rok.
 • Čím cestujeme.
 • Řeky a moře.

7. Jak se rodí jaro.

Vnímáme změny v přírodě v období začátku jara, chodíme na dlouhé procházky, poznáváme hmyz, jarní květiny, všímáme si, co roste na zahrádkách, posloucháme zpěv ptáků. Připravujeme výzdobu a slavíme svátky jara – Velikonoce.

Dílčí vzdělávací cíle:

 • Rozvoj ovládání pohybového aparátu a tělesné funkce.
 • Rozvoj hudebních a hudebně pohybových her a činností.
 • Rozvoj kultivovaného projevu.
 • Posilování radosti z objevovaného, probouzení zájmu, zvídavosti dítěte.
 • Získávání schopnosti řídit své chování vůlí a ovlivňovat vlastní situaci.
 • Rozvíjení schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přijímání základních hodnot.
 • Upevňování pocitu sounáležitosti s živou i neživou přírodou.
 • Rozvíjení respektu a přizpůsobivosti ve vztahu k druhému.

Dílčí témata:

 • Jaro v trávě.
 • Když jaro zaťuká.
 • Jaro na zahradě.
 • Svátky jara.

8. Kde bydlí zvířátka.

Blok je zaměřen na osvojení a upevnění poznatků o zvířatech.

Dílčí vzdělávací cíle:

 • Rozvoj pohybových a manipulačních schopností.
 • Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností.
 • Rozvoj mluveného projevu a vyjadřování dítěte.
 • Procvičování paměti, pozornosti, představivosti, fantazie.
 • Upevňování citových vztahů dítěte ke svému okolí, k živým bytostem.
 • Ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými.
 • Osvojení potřebných dovedností, návyků i postojů a přijetí základních všeobecně uznávaných společenských, morálních a estetických hodnot.
 • Rozvoj schopnosti vážit si života ve všech jeho formách.
 • Kladení otázek a hledání odpovědí na problémy.

Dílčí podtémata:

 • Poznáváme domácí zvířata a jejich mláďata.
 • Kdo žije u potoků, řek a rybníků.
 • Zvířata ve volné přírodě.
 • Zvířata v ZOO.

9. Když všechno kvete.

Krásného květnového počasí využijeme k vycházkám do přírody a k celodennímu výletu. Uvědomíme si důležitost rodiny, vyrobíme dárečky pro maminky, procvičíme tvary a barvy.

Dílčí vzdělávací cíle:

 • Osvojování poznatků o pohybových činnostech.
 • Rozvoj jazykových dovedností – výslovnosti, přednesu, recitace.
 • Rozvoj a kultivace paměti hudebními a tanečními aktivitami.
 • Vytváření citových vztahů k rodině.
 • Budování estetického vztahu k životu, příprava přáníčka pro maminku.
 • Rozvoj pocitu sounáležitosti s rodinou, s lidmi, se společností.

Dílčí podtémata:

 • Máme se rádi s mamkou a taťkou (rodina).
 • Naše maminka má svátek.
 • Jak je barevná kvetoucí příroda (barvy).
 • Jedeme na výlet do města, vesnice (tvary).

10. Co už umím.

Blok je zaměřen na oslavu dne dětí, konec školního roku, loučení s předškoláky, pořádání závěrečné slavnosti. Děti se snaží uvědomit, co všechno se za dobu pobytu ve školce naučily, jaké hodnoty a postoje získaly. Čteme pohádky, prohlížíme encyklopedie, hledáme zajímavosti na internetu. Můžeme jet na výlet, např. do planetária. Děti poučíme o bezpečném chování o prázdninách. Hrajeme míčové hry, kreslíme křídami na chodník u školky,..

Dílčí vzdělávací cíle:

 • Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví a bezpečí.
 • Rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka.
 • Vytváření základů pro práci s informacemi – knihy, obrazový materiál, internet.
 • Získání relativní citové samostatnosti.
 • Ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými.
 • Rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte.
 • Vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí.

Dílčí podtémata:

 • Všechny děti mají svátek.
 • Kniha je studnice moudrosti.
 • Planeta Země, vesmír.
 • Hurá na prázdniny.

11. Máme prázdniny.

O letních prázdninách při hezkém počasí přesouváme co nejvíce činností ven na školní zahradu a do okolní přírody. Zdokonalujeme pohyb v různých podmínkách, chodíme na dlouhé vycházky, zpíváme si, opakujeme básničky, čteme pohádky a hrajeme si s kamarády.

Dílčí vzdělávací cíle:

 • Rozvoj pohybových a manipulačních činností.
 • Rozvoj kultivace a paměti hudebními a tanečními aktivitami.
 • Rozvoj mluveného projevu a vyjadřování dítěte.
 • Posilování prosociálního chování ve vztahu k druhým.
 • Osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí.

Dílčí podtémata:

 • Hrajeme si každý den.
 1. Evaluační systém a pedagogická diagnostika

7.1 Zásady

Důležitou zásadou je zachování těchto kroků:

 • Uvědomit si nedostatky,
 • Odhalit a konkrétně pojmenovat příčiny,
 • Zvolit nové a účinnější postupy – optimalizace vzdělávání.

7.2 Vnitřní evaluace

Evaluace prováděná denně učitelkami:

 • pozorování a rozhovory s dětmi v ranním kruhu,
 • pozorování individuálních posunů a pokroků dětí v denních činnostech,
 • hodnocení vývoje sebeobsluhy a samostatnosti dítěte,
 • pozorování vývoje schopností a dovedností dítěte,
 • pozorování a hodnocení zájmu dětí o nabídku činností a výsledků našich záměrů,
 • společné srovnávání poznatků z pozorování dětí učitelky z ranní a odpolední směny.

Evaluace prováděná periodicky:

 • kontrola zápisů v třídních knihách – 1x za měsíc, ředitelka,
 • hospitace v různých režimových částech dne – 2x ročně, ředitelka,
 • písemné hodnocení dosahování dílčích cílů z 5 oblastí obsahu předškolního vzdělávání - týdně, třídní učitelky,
 • vyhodnocení PLPP, IVP – 2x ročně, PLPP učitelky, IVP učitelky, ředitelka,
 • hodnocení práce pedagogů a provozních zaměstnanců – minimálně 3x ročně na pedagogických a provozních poradách nebo při osobních rozhovorech – ředitelka,
 • záznamy o pokrocích dítěte v různých oblastech výchovně vzdělávací činnosti – portfolio dítěte – 3x ročně, třídní učitelky,
 • poznámky v TVP – dle potřeby, třídní učitelky,
 • dotazníky osobnostního rozvoje – 1x ročně, třídní učitelky.

7.3 Vnější evaluace

Zákonní zástupci:

 • denní běžná komunikace při předávání dítěte – denně a dle potřeby, učitelka,
 • cílená komunikace – rozhovor dle potřeby, učitelka,
 • třídní schůzky – 1x ročně a dle potřeby, ředitelka, učitelky, asistentky pedagoga,
 • webové stránky – průběžně, ředitelka,
 • dotazník pro rodiče – dle potřeby, ředitelka,

Pedagogové:

 • spolupráce se ZŠ – připravenost dětí při nástupu do 1. třídy – 1x ročně, učitelky,
 • komunikace s kolegyněmi, porovnání výsledků výchovně vzdělávací činnosti, společné akce školy, předávání zkušeností ohledně problémového chování dětí a zařazování dětí ze sociálně slabého prostředí – dle potřeby, třeba i denně, dále na poradách, učitelky, asistentky pedagoga, ředitelka.

Odborníci:

 • závěry šetření pedagogicko-psychologické poradny – na základě zprávy, doporučení, pedagog, ředitelka,
 • závěry šetření klinického logopeda – návrhy procvičování – na základě zprávy, učitelka,
 • vyhodnocení PLPP, IVP – dle potřeby, speciální pedagog,
 • kontroly a revize – dle plánu, kontrolní orgány.

7.4 Pravidla tvorby třídního vzdělávacího programu

Při tvorbě TVP vycházíme z charakteristiky jednotlivých tříd, proto je na počátku práce dobré zjistit a vyhodnotit podmínky a potřeby dětí. Snažíme se, aby vzdělávací obsah odpovídal svým zaměřením potřebám, možnostem a zkušenostem dětí ve třídě. Aby se odvíjel od jednoduššího ke složitějšímu, od známého k neznámému a aby již osvojené poznatky byly postupně prohlubovány a dále rozvíjeny.

Vycházíme ze ŠVP, se kterým dále pracujeme, konkretizujeme jeho cíle i obsah a rozvádíme ho tak, aby odpovídal skladbě dětí v konkrétní třídě. Navrhujeme a plánujeme si způsob práce a postupy. Volíme odpovídající formy, metody a prostředky. Zvažujeme, co budeme sledovat, abychom měli zpětnou vazbu.

TVP obsahuje:

 • název integrovaného tematického celku na měsíc,
 • podtéma a jeho časové rozpětí,
 • dílčí cíle, kam chceme děti ve znalostech a dovednostech dovést vzhledem k jejich věku a možnostem,
 • nabídku činností propojenou s přehledem o konkrétních prostředcích (zásobník činností, her, písniček – stačí odkaz pro učitelku),
 • očekávané výstupy, ke kterým děti vedeme.

7.5 Evaluace školního a třídního vzdělávacího programu

Pedagogové, ale i další zúčastnění ústně vyhodnocují naplňování TVP po ukončení každého tématu. Drží se závazně integrovaných bloků, délku jednotlivých podtémat a jejich prolínání si určují učitelky samy, samy je rozvíjejí a rozpracovávají s využitím přirozených okolností (všímají si okolního dění, vyhodnocují vzdělávací situaci vzhledem k tomu, co reálný život přináší). Není třeba striktně dodržovat vše, co je pedagogem plánováno. Zdůvodnitelný odklon od plánu je pozitivním jevem. V průběhu vzdělávacího procesu se zaměřujeme na děti, průběžně sledujeme jejich projevy (pedagog si stanoví, čeho je třeba si u dětí všímat, podle čeho lze posuzovat, zda vzdělání postupuje v souladu se záměry). Pedagog také sleduje vlastní kroky a uvědomuje si rizika. Zvažuje a vyhodnocuje, co se zdařilo či nezdařilo, jak postupovat, nač dát pozor, čeho se vyvarovat.