Obsah

 Č.j.109/2019                                                                                                                                                                   Platnost školního řádu: od 1.9.2019                                                                                                                                 Vydala: Ing. Lucie Turanová

ŠKOLNÍ ŘÁD

 

Tento Školní řád je vydán na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

 


I. Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců, vztahy s pedagogickými pracovníky.

V každé třídě jsou stanovena pravidla soužití mezi dětmi.

Práva dětí

 • individuálně uspokojovat své potřeby;
 • užívat spontánně celé prostředí třídy;
 • účastnit se aktivit nabízených učitelkou nebo ostatními dětmi;
 • podílet se na plánování programu a rozhodování ve společných záležitostech;
 • vyjádřit svůj názor, nesouhlas;
 • podílet se na tvorbě pravidel soužití a dodržovat je;
 • poskytnutí podpůrných opatření I. – V. stupně, vyžaduje-li to situace;
 • laskavé, vlídné, vstřícné a trpělivé jednání ze strany pedagoga;

Respektujeme práva dětí a řídíme se Úmluvou o právech dítěte, která byla přijata dne 20. listopadu 1989, Valným shromážděním OSN.

Úmluva obsahuje celkem 54 článků, které jsou rozděleny do 4 kategorií:

Hlavní zásady, Právo na přežití a rozvoj, Právo na ochranu, Právo na zapojení se do společnosti.

Přehled Úmluvy o právech dítěte je přílohou Školního řádu.

V případech dětí se sociálním znevýhodněním se řídíme materiálem MŠMT č.j. 27607/2009-60, Metodickému doporučení k zabezpečení rovných příležitostí ve vzdělávání, dětí, žáků a žákyň se sociálním znevýhodněním. Materiál je též přílohou Školního řádu.

Povinnosti dětí

 • respektovat individuální potřeby ostatních dětí v kolektivu;
 • respektovat pokyny pedagogických pracovníků;
 • účastnit se odpočinkových či klidových aktivit, vycházejících z denního režimu;

Právo zákonných zástupců (platné pro všechny zákonné zástupce dětí)

 • být seznámen s dokumentací MŠ;
 • vyjadřovat svůj názor k těmto materiálům;
 • zapojovat se do aktivit MŠ;
 • pozorovat či účastnit se činností po dohodě s pedagogy;
 • spolupracovat s učitelkou, konzultovat potřebné poznatky o dítěti;
 • navrhovat další činnosti, akce a možnosti aktivit MŠ;
 • domluvit si s učitelkou a ředitelkou školy individuální konzultační hodiny;
 • své stížnosti řešit s učitelkou, a pokud nedojde k vyřešení problému, obrátit se na ředitelku školy;
 • být informován o dění ve škole;
 • právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života;
 • přivádět své dítě do mateřské školy kdykoli v době od 6:30 hodin do 8:00 hodin a v jinou dobu, na základě dohody s učitelkami – příchod mimo dobu určenou k příchodu dětí do MŠ nesmí narušovat vzdělávací proces ostatních dětí;
 • vyzvedávat děti do stanovené provozní doby, tj. do 16.30 hodin;

Povinnosti zákonných zástupců (jsou platné pro všechny zákonné zástupce dětí)

 • informovat MŠ o důvodech nepřítomnosti dítěte;
 • respektovat systém evidence a dokládání absence dětí plnících povinné, předškolní vzdělávání;
 • ohlásit výskyt infekčního onemocnění a výskyt parazitů (např. veš dětská, roup dětský) a nevodit takto nemocné děti do mateřské školy;
 • zajistit vhodné oblečení dětí pro pobyt ve třídě i venku, zajistit bezpečnou a vhodnou obuv;
 • dodržovat při vzájemném styku se zaměstnanci MŠ, s jinými dětmi docházejícími do MŠ a ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušného chování a vzájemné ohleduplnosti;
 • respektovat denní režim mateřské školy a vývojová a individuální specifika, nejen svého dítěte, ale také ostatních dětí navštěvujících MŠ;
 • dodržovat Školní řád a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti;
 • nedávat dětem do MŠ cenné předměty, u nichž je riziko ztráty;
 • oznamovat MŠ změnu bydliště, telefonního a emailového spojení, změnu zdravotní pojišťovny a jiných údajů potřebných pro MŠ;
 • informovat MŠ o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které mohou mít vliv na průběh předškolního vzdělávání dítěte nebo na účast na akcích (zotavovací pobyt, plavání, apod.);

Zákonný zástupce má povinnost podle § 22 odst. 3 písm. c) ŠZ informovat školu o zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

 • přivádět do MŠ své dítě zdravé, bez známek infekční choroby (průjem, kašel, teplota), bez vší a hnid;
 • přivádět do MŠ své dítě čisté, upravené;

II. Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými i nepedagogickými pracovníky

 • vyjadřovat se otevřeně, aktivně přistupovat k problémům;
 • podporovat vzájemnou důvěru, toleranci, zdvořilost, solidaritu;
 • pravdivost jednání i chování;
 • poskytovat pozitivní atmosféru a citlivý přístup;

III. Provoz a vnitřní režim mateřské školy

 • Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od 2 let. Do mateřské školy se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, čtvrtého roku věku a pátého roku věku a děti s povinnou předškolní docházkou, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu spádové školy nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to maximálně do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku (73).
 • Mateřská škola přijímá k předškolnímu vzdělávání děti od dvou let, má-li volná místa. Má pro to vhodnou třídu, která je přizpůsobena jak zařízením, tak režimově individuálním a vývojovým specifikům dětí raného věku.
 • Přihlašování a odhlašování dítěte k předškolnímu vzdělávání je prováděno na základě písemné žádosti zákonného zástupce. Formuláře přihlášky je k dispozici u ředitelky mateřské školynebo na webu školy. 
 • Zápis dětí do MŠ na následující školní rok probíhá v určených dnech v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná, zpravidla v měsíci květnu. Po ukončení zápisu rozhodne ředitelka školy o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a následně seznámí zákonné zástupce. Kritéria o přijetí dětí jsou řádně přístupna a zveřejněna na místech obvyklých (webový portál školy, vstupní prostory MŠ).
 • MŠ může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním – má doklad, že je proti nákaze imunní, či zákonný zástupce doloží potvrzení lékaře o kontraindikaci. Při vydávání rozhodnutí o přijetí se postupuje dle stanovených kritérií k přijímání dětí.
 • MŠ přijímá děti v průběhu školního roku, pokud to umožňuje volná kapacita.
 • Mateřská škola nepřijímá děti po naplnění kapacity, která je stanovena zápisem do rejstříku MŠMT a provozními specifiky mateřské školy.
 • K předškolnímu vzdělávání se přednostně vždy přijímají děti plnící povinné, předškolní vzdělávání v mateřské škole.
 • Přijmout lze dítě mladší tří let, ale takové dítě musí být schopné účastnit se předškolního vzdělávání v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Toto je na individuálním posouzení ředitele mateřské školy. Pokud je k předškolnímu vzdělávání přijato dítě, kterého se prozatím netýká povinnost předškolního vzdělávání, nevztahuje se na něj začátek ani rozsah předškolního vzdělávání stanovený pro děti, kterých se povinnost týká.
 • Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 • Mateřská škola je školou s celodenním provozem od 6:30 hodin do 16:30 hodin.
 • V případě uplynutí doby provozu služby, zejména v případech kdy se zákonný zástupce dítěte nedostaví, postupuje organizace dle Metodického doporučení MŠMT, k pozdnímu vyzvedávání dětí, který je přílohou Školního řádu.
 • Režimové požadavky:
  1. Děti se scházejí nejpozději do 8:00 hodin, ve výjimečných případech v průběhu dopoledne po předchozí domluvě zákonného zástupce s učitelkou. Opakované pozdní příchody dětí v různou dobu dopoledne narušují zásadním způsobem koncentraci dětí a vzdělávací proces. Proto uvítáme, pokud rodiče budou specifika denního režimu respektovat. Mateřská škola a její pedagogický tým se snaží maximálně respektovat individuální specifika dětí, k tomuto je však nutno vytvářet vhodné podmínky, aby se děti mohly vzdělávat.
  2. Hlavními činnostmi dítěte v MŠ jsou spontánní hra, spontánní činnosti, řízené činnosti. Učitelka pracuje s dětmi ve skupině, individuálně i frontálně.
  3. Výchovné i vzdělávací činnosti jsou zařazovány učitelkou v průběhu dne s ohledem na věkové a individuální zvláštnosti dítěte.
  4. Mateřská škola není zařízením, které by poskytovalo hlídání.
  5. Pohybové aktivity jsou dítěti umožněny po celý den.
  6. Pobyt venku se uskutečňuje dvě hodiny dopoledne, odpoledne dle klimatických a provozních podmínek.
  7. Pobyt venku bývá zkrácen nebo vynechán pouze při nepříznivých klimatických podmínkách, při vzniku smogových situací nebo při nevhodných povětrnostních podmínkách.
  8. Odpolední spánek a relaxace jsou zařazeny po obědě.
  9. Pro děti „nespící” je nabízen klidový režim, spojený s prohlížením knih, předčítáním pohádek, poslechem pohádek, hrou, kreslením atd.
  10. Stravování je zajištěno třikrát denně, škola má vlastní školní jídelnu (přesnídávky, obědy i svačiny).
  11. Škola poskytuje celodenní pitný režim. Děti mají k dispozici dětský čaj, různých příchutí nebo šťávu a vodu v každé třídě.
  12. Škola dodržuje intervaly mezi jídly (cca 3 hodiny).
  13. Škola poskytuje pomoc rodičům dětí, které přechází z plen na režim využití nočníku či WC.
 • Úplata za předškolní vzdělávání – školné a stravné:
  1. Školné ve výši 595,-Kč se platí po celou dobu docházky dítěte do mateřské školy. Pouze v případě přerušení provozu MŠ v období července a srpna bude úplata poměrně zkrácena tím způsobem, že bude uhrazena pouze částka za dny, které bude MŠ v provozu. Zákonný zástupce dítěte, které v měsících červenci a srpnu do MŠ nenastoupí, bude od úplaty v těchto měsících osvobozen. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka školy na přístupném místě v MŠ a na webových stránkách nejméně 2 měsíce předem. Školné je splatné vždy do 20. dne aktuálního měsíce, ve kterém má být naplněno předškolní vzdělávání.
  2. Školné a stravné se hradí prostřednictvím bankovního převodu, na účet školy                            č: 115-7198240297/0100; platba se považuje za uhrazenou dnem jejího připsání na účet školy. Variabilní symbol pro platbu je číslo přidělené vedoucí školní jídelny na začátku školního roku.
  3. Stravné není obsaženo v ceně školného. Stravné se hradí ve výši 35,- Kč/den pobytu dítěte ve škole pro děti dvou až šesti leté, ve výši 38,- Kč/den pro děti sedmi leté. Stravné ve výši dle předchozí věty zahrnuje přesnídávku, oběd, odpolední svačinu, pitný režim a ovoce či zeleninu po celý den. Stravné je splatné vždy do 20. dne následujícího kalendářního měsíce (dle docházky dítěte).

Odhlašování dítěte probíhá v následujícím režimu:

 • Den před plánovanou absencí, do 16:00 hodin – pomocí aplikace NAŠE MŠ nebo osobně u učitelky či telefonicky na tel. číslo:312 587 79.
 • V den náhlé nemoci, do 7:30 hodin – pomocí aplikace NAŠE MŠ nebo osobně či telefonicky na telefonní číslo:312 587 790.

Poznámka: Zákonné zástupce dětí plnících povinné, předškolní vzdělávání třídní učitelky v rámci individuální konzultace seznámí se systémem evidence absence. Zákonný zástupce bude dítě písemně omlouvat do omluvného listu, a to nejpozději do 2 kalendářních dní od návratu dítěte do mateřské školy.

 • Ředitelka školy může po předchozím písemném oznámení zákonnému zástupci dítěte, rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže:
  1. se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,
  2. zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ,
  3. zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za stravné.

Poznámka: Podmínky ukončení předškolního vzdělávání definuje § 35 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. , (Školský zákon).

Předškolní vzdělávání nelze ukončit dle § 35 školského zákona, pokud je vzdělávání pro dítě povinné. Povinné předškolní vzdělávání je ukončeno začátkem povinné školní docházky.

 • V měsících červenci a srpnu může ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz omezit nebo přerušit a to pouze z důvodu zásadních stavebních úprav, předpokládaného nízkého počtu dětí v tomto období, apod. Rozsah omezení nebo přerušení musí být oznámen zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem.
 • Podrobné informace o programu školy má možnost zákonný zástupce získat ve Školním vzdělávacím programu, dále Třídním vzdělávacím programu a na webových stránkách školy, které jsou průběžně aktualizovány. MŠ může organizovat zotavovací pobyty ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto pobytů, výletů a dalších akcí informuje zákonné zástupce včas a s předstihem.

IV. Práva a povinnosti mateřské školy

 • Mezi základní povinnosti mateřské školy patří zejména povinnost zajistit kvalitní výchovně – vzdělávací proces o dítě pod vedením kvalifikovaných pedagogů a zajistit optimální podmínky pro to, aby vzdělávací proces mohl probíhat.
 • K dalším povinnostem mateřské školy patří povinnost vytvářet podmínky odpovídajícího personálního obsazení, prostorového zajištění, hygienických podmínek odpovídajících hygienickým a dalším předpisům. Škola je povinna individuálním přístupem a pomocí přispívat k všestrannému rozvoji dítěte.
 • Škola si vyhrazuje především právo rozhodnout o umístění resp. přeřazení dítěte do jedné ze svých tříd za současného splnění ostatních zákonných náležitostí.
 • Při nakládání s osobními údaji se mateřská škola a její zaměstnanci řídí těmito zásadami: Postupovat při nakládání s osobními údaji v souladu s právními předpisy, s osobními údaji nakládat uvážlivě, souhlas se zpracováním osobních údajů nenadužívat, zpracovávat osobní údaje ke stanovenému účelu a ve stanoveném rozsahu a dbát na to, aby tyto byly pravdivé a přesné, zpracovávat osobní údaje v souladu se zásadou zákonnosti – na základě právních předpisů, při plnění ze smlouvy, při plnění právní povinnosti správce, při ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby (zejména děti požívají vyšší ochrany), při ochraně oprávněných zájmů školy, při ochraně veřejného zájmu, a zpracování osobních údajů na základě Informovaného souhlasu, respektovat práva člověka, který je subjektem údajů, zejména práva dát a odvolat souhlas se zpracováním, práva na výmaz, namítat rozsah zpracování apod., poskytovat při zpracování osobních údajů zvláštní ochranu dětem, poskytovat informace o zpracování osobních údajů, komunikovat, při uzavírání smluv a právním jednání postupovat se zřetelem na povinnost chránit osobní údaje před zneužitím, spolupracovat s pověřencem pro ochranu osobních údajů. Více ve Směrnici pro ochranu osobních údajů platnou od 1.9.2018, č.j. 255/2018, vydanou Ing. Lucií Turanovou za Mateřskou školu Pchery, okres Kladno, dne 20.8.2018 a schválenou na pedagogické a provozní radě dne 29.8.2018.

V. Podmínky a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

 • Při vzdělávání dětí dodržují učitelka pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa. Školní řád metodicky vychází z Metodického pokynu MŠMT k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
 • Mateřská škola není volně přístupna, je uzamčena. U vstupu do MŠ je k dispozici zvonek s kamerovým systémem.
 • MŠ vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je učitelka převezme od jeho zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby až do doby, kdy je učitelka předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.
 • Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě ”Zmocnění k vyzvedávání dítěte z MŠ jinou osobou”, vystaveného zákonným zástupcem. Mateřská škola si vyhrazuje právo učitelů, vyžádat si předložení dokladu totožnosti osoby vyzvedávající dítě a to za účelem ověření údajů, uvedených v předchozím, definovaném dokumentu.
 • Při pobytu venku mimo území MŠ připadá na jednoho pedagoga 20 dětí z běžné třídy (3 – 7 let) nebo 12 dětí dvouletých.
 • Z důvodu ochrany zdraví dětí není možno podávat v mateřské škole medikamenty a to zejména v případě infekčních a kapénkových onemocnění (chřipky, angíny, kašel, rýma apod.):

V souladu se zněním § 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách):

Podle § 11 tohoto zákona lze zdravotní služby poskytovat pouze prostřednictvím osob způsobilých k výkonu zdravotnického povolání nebo k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotních služeb. Pedagogický pracovník tedy není zdravotnickým pracovníkem a tuto podmínku nesplňuje. 

Učitelka mateřské školy může podat medikaci pouze v případech bezodkladné první pomoci (například případy záchvatových onemocnění). Nejedná se o situace spojené s horečnatými stavy. Zaměstnanci mateřské školy nesmí dítěti podat medikaci tišící horečnatý stav, ani na základě telefonické intervence zákonného zástupce, z důvodu rizik nečekané alergické reakce, případně potlačení příznaků možného onemocnění.

 • Učitelky jsou povinny neprodleně informovat telefonicky zákonného zástupce dítěte a ředitelku školy v případě: úrazu dítěte, teploty vyšší než 37 stupňů, průjmovitém stavu či zvracení, kožních výskytech (ekzémy, otoky, apod.). V případě úrazu dítěte ošetří dítě zdravotník MŠ, v případě vážného úrazu je volána Zdravotnická záchranná služba.

Mateřská škola odpovídá za škodu vzniklou dítěti podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Pokud tedy dojde k úrazu dítěte, je povinností mateřské školy poskytnout první pomoc, popř. zajistit poskytnutí první pomoci a o této skutečnosti informovat bezodkladně zákonného zástupce.

 • Zakazuje se nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v celém areálu MŠ.
 • V rámci školního vzdělávacího programu jsou děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video), patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.
 • V rámci protidrogové prevence jsou děti vedeny ke zdravému životnímu stylu, k dětem je přistupováno individuálně, výchovné problémy jsou řešeny ve spolupráci s rodinou a s poradenskými zařízeními, je věnována zvýšena pozornost rodinám problémovým s rizikovým chováním. V průběhu školního roku jsou děti seznamovány s nebezpečím injekčních setů ve svém okolí.
 • V celém objektu mateřské školy a jeho přilehlých pozemcích (školní zahrada) je zakázáno kouření, včetně elektronických cigaret. Požívání alkoholických nápojů, požívání drog a návykových látek, jakákoli propagace těchto prostředků a vnášení zbraní (nože, střelné zbraně apod.).
 • Prosíme, zákonné zástupce dětí, aby zabraňovali znečišťování prostoru školy a přilehlých pozemků školy (školní zahrada). Do MŠ je zakázán vstup se zvířaty.
 • Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a učitelkou a mezi učitelkou a zákonnými zástupci dětí.

VI. Postup při realizaci podpůrných opatření u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

 • Mateřská škola postupuje v souladu s vyhláškou č.27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů a dále dle zákona č. 82/2015 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (ČZ), ze dne 19.března 2015. Účinnost od 1.9.2016.

Problematika podpůrných opatření:

 • Podpůrná opatření jsou obecně definována jako nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách, odpovídají zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte.
 • Novela zakotvuje právo dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami na bezplatné poskytování podpůrných opatření školou.
 • Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola i bez doporučení školského poradenského zařízení.
 • Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení. Škola může místo doporučeného podpůrného opatření přijmout po projednání s příslušným poradenským zařízením a s předchozím písemným informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte jiné podpůrné opatření stejného stupně, pokud to neodporuje zájmu dítěte.
 • Škola přestane poskytovat podpůrné opatření druhého až pátého stupně po projednání se zákonnými zástupci dítěte, pokud z doporučení školského poradenského zařízení vyplývá, že podpůrné opatření již není nezbytné.
 • Před zahájením poskytování podpůrných opatření 1. stupně, zpracuje škola Plán pedagogické podpory.
 • Plán pedagogické podpory zahrnuje z hlediska obsahu zejména popis obtíží dítěte a speciálních vzdělávacích potřeb. Definuje podpůrná opatření, která škola nastavila, dále cíle podpory a vyhodnocování naplňování plánu.
 • Poskytování podpůrných opatření prvního stupně škola průběžně vyhodnocuje. Nejpozději po 5 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření poskytovaných na základě plánu pedagogické podpory škola vyhodnotí, zda podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených cílů.
 • Do doby zahájení poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně na základě doporučení školského poradenského zařízení poskytuje škola podpůrná opatření prvního stupně na základě plánu pedagogické podpory.
 • Podpůrná opatření prvního stupně slouží ke kompenzaci mírných obtíží ve vzdělávání dítěte (žáka) u nichž je možné prostřednictvím mírných úprav v režimu školní výuky a spolupráce s rodinou dosáhnout zlepšení.

Neposkytuje-li zákonný zástupce žáka součinnost směřující k přiznání podpůrných opatření, jež jsou v nejlepším zájmu dítěte, je škola povinna postupovat podle jiného právního předpisu. Jedná se konkrétně o §10 odst. 4zákona č.359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

 • Formuláře Plánu pedagogické podpory, Informovaného souhlasu a Individuálního vzdělávacího plánu jsou k dispozici u ředitelky školy.

VII. Podmínky zacházení s majetkem MŠ

Děti:

 • Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v MŠ zajišťuje učitelka, aby děti zacházely šetrně s pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek školy.
 • V případě poškození majetku MŠ ze strany dětí, může učitelka po domluvě se zákonným zástupcem sjednat opravu nebo náhradu.
 • Děti si mohou nosit své osobní hračky za předpokladu, že splňují bezpečnostní podmínky a se souhlasem učitelky.

Zákonní zástupci:

 • Zákonný zástupce bere na vědomí možnost ztráty nebo poškození přinesené hračky, bez nároku náhrady.
 • Po dobu pobytu v prostorách MŠ jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek MŠ a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně učitelce školy.
 • Ve všech budovách a prostorách školy platí přísný zákaz kouření a požívání alkoholu.

VIII. Povinné předškolní vzdělávání (obecné informace, práva a povinnosti zákonných zástupců dětí)

Povinnost předškolního vzdělávání se vztahuje na:

 • na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,
 • a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů,
 • na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,
 • na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Jiné možnosti plnění povinného předškolního vzdělávání:

Individuální vzdělávání dítěte – Oznamuje zákonný zástupce písemně v době zápisu. Povinností zákonného zástupce je zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v mateřské škole (nejedná se o zkoušku), rodič pouze obdrží doporučení pro další postup při vzdělávání.

Ukončení individuálního vzdělávání dítěte:

Pokud zákonný zástupce dítěte nezajistí účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu, ukončí ředitelka školy individuální vzdělávání dítěte. Odvolání zákonného zástupce proti rozhodnutí ředitelky mateřské školy nemá odkladný účinek. Dítě již následně nelze individuálně vzdělávat. Dítě musí dle stanoviska MŠMT zahájit povinnou, pravidelnou, denní docházku do mateřské školy - na základě žádosti zákonného zástupce o pravidelnou denní docházku do mateřské školy.

Vzdělávání v přípravné třídě základní školy – Je určené pouze pro děti s uděleným odkladem školní docházky a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální. Zákonný zástupce musí podat informace spádové mateřské škole.

Forma plnění povinného předškolního vzdělávání:

Jedná se o pravidelnou docházku dítěte, v pracovních dnech:

 • 4 souvislé hodiny denně (dopoledne),
 • počátek povinné doby je stanoven od 8:00 hodin ráno.

Ředitelka mateřské školy je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

Postup přijímání dětí:

 • Zákonný zástupce má právo se rozhodnout, v jaké mateřské škole požádá o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
 • Školský obvod pro spádovou mateřskou školu určuje zřizovatel školy v obecně závazné vyhlášce.
 • Zápis je oznámen s dostatečným předstihem na místech obvyklých (webový portál školy, nástěnky v průchozích prostorách MŠ, atd.).
 • Zákonný zástupce podává žádost s těmito náležitostmi:

Jméno a příjmení žadatele (dítěte), jeho datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování, označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola). Dále uvede zákonný zástupce: jméno a příjmení tohoto zástupce, místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Poznámka: Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění zastupovat. Zákonný zástupce nemusí dokládat u dětí, pro které je vzdělávání povinné, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.

Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Tento školní řád byl zpracován v souladu se školským zákonem a projednán se zřizovatelem školy. Současně byl projednán na pedagogické a provozní radě dne 22. 8. 2019. Nabývá účinnosti dne 1. 9. 2019. Předchozí školní řád z 26.8.2018 se tímto ruší.

Zpracovala dne: 22. 8. 2019

         Ing. Lucie Turanová