Obsah

Provozní řád školní jídelny


- Začátek výdeje obědů je v 11,15 hodin.

- Dohled nad bezpečností a ochranou dětí zabezpečují paní učitelky mateřské školy.

- Pokud se dítě z nějakého důvodu do MŠ nedostaví, musí být omluveno do 16.00h předchozího dne, v náhlých případech do 7.30 hodin ráno v den absence. Omlouvat dítě můžete několika způsoby: 1. telefonicky na tel.čísle 312 58 77 90 (od 6.30 do 16.00h), 2. pomocí aplikace NAŠE MŠ - což preferujeme  (letáček k přihlášení dostane každý v den nástupu do školky), 3. osobně u učitelky. Pokud tak rodiči nebude učiněno, je postupováno tak, jako kdyby dítě ten den v MŠ bylo přítomno. Vyzvednou-li si rodiče neplánovaně své dítě po obědě z MŠ a ráno nahlásili pí učitelkám ve třídách, že bude spát, je mu počítána odpolední svačina, neboť ráno v 8 hodin je mu odpolední svačina nanormována.

- Úhrada stravného probíhá bezhotovostním převodem na účet školy č. 115-7198240297/0100. Variabilní symbol platby bude každému dítěti přidělen na začátku školního roku. Aktuální výše úhrady bude zákonným zástupcům sdělena na jimi uvedený email. Úhrada je splatná nejpozději do 20. dne kalendářního měsíce. Hotově vybíráme pouze ve výjimečných případech po domluvě s vedoucí školní jídelny. Stravné se platí zpětně za předchozí měsíc dle docházky dítěte.

- Finanční normativ:

                           2 -6 leté děti     7 leté děti

přesnídávka:   8,- Kč                     9,- Kč

oběd:                 21,- Kč                  22,- Kč

svačina:             6,- Kč                    7,- Kč


 - Za čistotu stolů během výdejní doby odpovídá uklízečka, která má v té době směnu.
 - Mimořádný úklid během výdejní doby (rozbité nádobí, rozlitý čaj, …) zajišťuje rovněž uklízečka, mající v té době směnu.

- Platnost Provozního řádu školní jídelny je od 3.9.2018 do 28.6.2019 a dále platí v době prázdninového provozu.

- V případě zdražení potravin dojde k navýšení poplatků za stravné, rodiče budou včas informováni na nástěnce u školní jídelny.

- Provozní řád byl projednán na pedagogické a provozní poradě v MŠ Pchery dne 29.8.2018.

 
vedoucí ŠJ: Lucie Matyášová

​hlavní kuchařka : Lenka Lipčáková

ředitelka MŠ: Ing. Lucie Turanová